Hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, excepte excepcions indicades en el Decret. No es limiten les activitats que poden ser beneficiàries, desde el Decret Llei 12/2021.

Són elegibles els empresaris, professionals i entitats, que no apliquen el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d’un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de, almenys, 4.000,00 euros.

La quantia es determinarà en dues fases:

En una primera fase, es resoldran les sol·licituds d’aquells empresaris o professionals que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. En aquest cas es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant. Aquesta quantitat tindrà un màxim de 3.000 euros per sol·licitant.

Les empreses que hagen realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s’hagen donat d’alta o creat entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 podran percebre fins a un màxim de 3.000 euros.

En cas de no existir crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits es realitzarà un repartiment proporcional, atés el volum de deute declarat pels sol·licitants.

En una segona fase, es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i professionals que apliquen el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com entitats i establiments permanents el volum d’operacions dels quals anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, haja caigut més del trenta per cent l’any 2020 respecte a l’any 2019. Aquesta ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000 euros ni superior al volum de deutes pendents declarats per sol·licitant amb un màxim de 200.000 euros

Comparteix: