Què és un Taller d’Ocupació?


El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.


Aquests programes es regulen a través de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, modificada per l’Ordre 7/2021, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

Consulta com presentar la teua candidatura al següent enllaç:

 

Especialitats formatives amb certificat de professionalitat


Les especialitats formatives d’aquest taller d’ocupació estan emmarcades en les famílies professionals d’agrària, edificació i obra civil i administració i gestió, distribuïdes en els grups següents:

ESPECIALITAT DE JARDINERIA

Certificats de professionalitat

 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres
  de jardineria (AGAO0108) (Nivell 1)
 • Instal·lació i manteniment de jardins i zones
  verdes (AGAO0208) (Nivell 2)

Més informació

Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria per a instal·lació de jardins
Instal·lació de jardins i zones verdes
Manteniment i millora de jardins i zones verdes
Control fitosanitari
Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Foment i promoció del treball autònom
Formació complementària
Treball en equip
Valencià
ESPECIALITAT DE FÀBRIQUES D’OBRA

Certificats de professionalitat:

 • Operacions auxiliars d’obra de fàbriques i
  cobertes ( EOCB0208 ) (Nivell 1)
 • Fàbriques d’obra ( EOCB0108 ) (Nivell 2)

Més informació

Tasques auxiliars de mà d’obra
Pastes, morters, adhesius i formigones
Obres de fàbrica de revestir
Faldons de coberta
Obres de fàbrica vista
Treballs d’obra de paleta
Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Foment i promoció del treball autònom
Formació complementària
Treball en equip
Valencià
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Certificats de professionalitat:

 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408) (Nivell 1)
 • Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208) (Nivell 2)

Més informació

Tècniques administratives bàsiques d’oficina
Tècniques de recepció i comunicació
Operacions administratives Comercials
Enregistrament de dades, arxiu i ofimàtica
Informàtica i Internet
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Foment i promoció del treball autònom
Formació complementària necessària per a accedir al títol professional de Grau Mitjà
Treball en equip
Valencià
Anglés

PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS D’ACCÉS

 

Els participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

a) Tindre 18 anys o més.

b) ser demandants d’ocupació registrats en l’Espai LABORA ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.

c) Ser no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.

d) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Requisits addicionals per especialitats formatives

 

Infraestructura de jardins. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

Auxiliar de serveis administratius i d’activitats en relació amb el client. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

 QUÈ HE DE FER PER A PARTICIPAR

 

El procés de selecció es realitza via oferta pública presentada en LABORA, i consta de dues fases:

Període de Preinscripció:

Les persones interessades podran pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació en LABORA Ocupació i segons el nivell d’accés requerit.

Ja pots fer la pre-inscripció en Labora.

Consulta el vídeo-tutorial per a saber com fer la inscripció

Procés de selecció de l’alumnat/ treballador:

La selecció de l’alumnat/treballador serà precedida de la presentació, per part de l’Ajuntament de Gandia, d’una oferta formativa a LABORA Ocupació de Gandia. Aquest servei configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.

El procés de selecció, tant del personal tècnic com de l’alumnat treballador es farà una vegada siguen aprovades les bases per LABORA i constituïda la comissió de selecció.

Posteriorment, s’aplicaran els criteris de selecció establits en les bases, pendents de publicar pel LABORA, i es procedirà a la baremació i entrevistes, per una comissió de selecció, constituïda per representants de l’Ajuntament de Gandia i de les organitzacions sindical amb representació en el Consell de Direcció de LABORA.

Amb caràcter general, tindran una puntuació addicional en la baremació les situacions següents:

 • Les dones.
 • Les víctimes de violència de gènere.
 • Les persones amb diversitat funcional (superior al 33% que no impossibilite poder desenvolupar el lloc de treball i acreditada amb certificat).
 • Les persones en situació o risc d’exclusió social (amb Informe de Serveis socials).
 • Les persones majors de 45 anys.
 • Les persones amb baix nivell de qualificació (acreditació de la titulació).
 • Les persones en situació d’atur de llarga duració (Certificat de LABORA).
 • Les persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentales.
 • Les persones titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió.
 • Les persones Trans.

L’alumnat/treballador seleccionat haurà de mantindre els requisits de selecció a la data de la seua incorporació al Taller d’Ocupació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97