Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Programa d’ajudes «Generació Digital Pimes: persones d’equips directius i qualificació de persones ocupades en Pimes»

Propera obertura
Del 15/11/2022 al 14/12/2022

Transformació digital
Terminis

Fins al 14 de desembre de 2022

Organisme promotor

Fundació EOI

Objecte del programa:

Seleccionar, en règim de concurrència competitiva, als beneficiaris de les ajudes que hauran de desenvolupar Programes de Formació en l'àmbit de la Transformació Digital, dirigits a persones d'equips directius de Pimes d'entre 10 i 249 empleats en tot el territori nacional. Màxim 2 persones per empresa.
Una formació que atenga els requeriments de l'entorn digital i al canvi dels models de negoci que s'està produint a l'entorn de les petites i mitjanes empreses («pimes»).

Aquestes accions formatives podran adoptar el format de microcredencials i seran susceptibles de ser acreditades posteriorment en el marc de la normativa autonòmica reguladora de l'acreditació de competències professionals adquirides per l'experiència laboral i vies no formals de formació.

El seu àmbit d'aplicació és nacional, encara que, en cada convocatòria es podrà particularitzar l'àmbit geogràfic de la subvenció.
La convocatòria es gestionarà per concurrència competitiva.

Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció de qualsevol altra mena d'ajudes ingressos o adquisició de recursos per al mateix fi.

Quantia de les ajudes: 2.600 € per alumne.
Subjecta a l'execució del programa de formació pel beneficiari.

 

Beneficiaris i els seus requisits:

Entitats de formació sempre que estiguen vàlidament constituïdes des de, almenys tres anys abans de la data de publicació en el «BOE» de l'extracte de la convocatòria corresponent (15-11-2022) i que:

Compten amb almenys un establiment o sucursal a Espanya en el moment de la sol·licitud.

Estiguen acreditades (nacional o internacionalment) per a impartir almenys un títol de grau o postgrau.

Compten amb experiència d'almenys 2 anys en formació a directius en l'àmbit de la transformació digital.

Disposen de recursos econòmics i materials suficients per a executar l'ajuda. Entenent com a tals, disposar d'un volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, per un import d'almenys el 50 % de l'import de l'ajuda total sol·licitada.

Disposen de recursos humans suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme a cada convocatòria. Entenent com a tals disposar, en el moment de presentació de la sol·licitud, almenys l'equivalent a tres persones a temps complet amb relació laboral amb l'entitat. S'hauran de comprometre, així mateix, a mantindre aquests recursos al llarg del període de desenvolupament de les activitats objecte de la subvenció.

Podran tindre la condició de beneficiari les agrupacions de persones jurídiques que puguen dur a terme activitats de formació en cooperació. L'agrupació ha d'estar formalitzada documentalment mitjançant un conveni o acord en el qual s'establisquen els drets i obligacions dels participants, entre altres aspectes. Tant en la sol·licitud com en la resolució figuraran els compromisos assumits per cada membre. Seran responsables solidaris.

Complisquen amb els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Criteris de valoració de les propostes:

Els criteris de valoració de propostes i la seua ponderació és la següent: (Puntuació màxima 100 punts)

a) En relació amb l'entitat formadora:

1º. Experiència en formació similar a la proposta en continguts: max. 30 punts.
1.a) En formació a directius: Fins a 10 punts.
1 punt per cada any a partir de 2 anys.
1.b) Experiència formativa en Transformació digital: Fins a 15 punts.
100 a 500 persones formades en els 5 últims anys: 5 punts.
De 501 a 1000 persones formades en els 5 últims anys: 10 punts.
Més de 1000 persones formades en els 5 últims anys: 15 punts.
1.c) Experiència en formació en línia síncrona i massiva (MOOCs): Fins a 5 punts.
500 en modalitat síncrona, en els 5 últims anys: 2,5 punts.
3 programes en format MOOC, en els últims 5 anys: 2,5 punts.

2º. Capacitat i estructura pròpia disponible per a la realització de les activitats (personal, instal·lacions, mitjans i col·laboracions): max. 50 punts.
2.a) Percentatge de dones docents en el claustre: Fins a 5 punts.
Entre 15% i 25% dones: 2 punts.
Entre 26% i 50% dones: 4 punts.
Més de 50% dones: 5 punts.
2.b) Entitat amb certificació ICS: 5 punts.
2.c) Entitat amb certificació qualitat: Fins a 5 punts.
ISO 9001: 3 punts. /// ISO 14001: 2 punts.
2.d) Capil·laritat geogràfica, per a cada Comú. autònoma: Fins a 20 punts. 2 punts per cada localitat.
2.e) Eines de monitoratge d'objectius i resultats: Fins a 10 punts.
Seguiment d'indicadors: 5 punts. /// Avanç resultats: 5 punts.
2.f) Relació acreditada amb el teixit empresarial: 5 punts.

3º. Metodologia i actuacions proposades en el programa: max. 20 punts.
3.a) Millores en la formació: fins a 5 punts.
Eines i metodologies innovadores: fins a 3 punts.
Incorporació dels altres millores que aporten valor: fins a 2 punts.
3.b) Millores en la sectorització: fins a 10 punts.
Programes per a grups del mateix sector: fins a 7 punts.
Altres accions per a conéixer el sector de l'alumne: fins a 3 punts.

3.c) Pla de promoció i captació d'alumnes: fins a 5 punts.
Programes per a grups del mateix sector: fins a 7 punts.

El llindar d'admissió de projectes és de 40 punts, per davall d'aquesta puntuació no s'admetran propostes.

A l'efecte de la valoració tècnica, no s'admetran modificacions en els programes presentats una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

En la Comunitat Valenciana se seleccionarà un total de 8 empreses de formació.

L'import màxim subvencionable d'una entitat formadora seria de 17.134.000 euros.

El beneficiari podrà sol·licitar, en el termini de dos mesos des de la data de resolució, el 20% de bestreta de l'import de subvenció assignat.

 

Obligacions dels beneficiaris:

Garantir que els destinataris de les activitats siguen exclusivament el perfil de persona.
Garantir el control d'assistència a les activitats.
Garantir que només s'atorgarà el títol d'aprofitament quan el participant haja assistit almenys al 75 % del total de les hores i haja elaborat el full de ruta de la seua empresa.
Garantir que els alumnes formalitzen la seua relació mitjançant la subscripció del condicionat pertinent.

A més:

Participar en les reunions inicials de coordinació (amb EOI – SEDIA).
Crear, en la seua pàgina web, una landing específica del programa o similar.
Facilitar a la EOI les dades de cada edició de programa que es planifique (localitat, dates, modalitat d'impartició previstes i places oferides).
A l'inici de cada programa, informar del detall d'accions realitzades i participació.
Impartir el programa de formació segons les indicacions establides per EOI.
Avaluar el grau de satisfacció dels participants, garantint la confidencialitat i la representativitat.
Aportar la documentació justificativa i dades requerides segons MRR del PRTR.

En relació als terminis execució de les activitats: Haver format menys a un 20 % dels participants totals en el primer any, a comptar des de la data de resolució de concessió. I, finalitzar les activitats objecte de subvenció abans de dos anys des de la data de resolució. (Es pot ampliar, de forma justificada i prèvia autorització, com a màxim, fins al 31 desembre 2025.

 

No podran ser beneficiaris:

Les entitats en situació de crisi, segons es defineix en les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisis.

Les entitats que tinguen deutes amb alguna de les Administracions, o que estiguen subjectes a algun altre cas d'incompatibilitat amb la possibilitat de rebre alguna ajuda pública en l'àmbit del mercat comú.

 

Característiques del programa formatiu:

DURACIÓ: 375 hores de treball estimat, equivalents a 15 ECTs. D'elles,
136 hs. de classe grupals (al llarg de 4-6 mesos).
10 hs. de mentorització individual o grupal, per al desenvolupament del Pla de transformació digital de la seua empresa.

FORMAT: En modalitat presencial – presencial virtual.

De manera prèvia o durant el programa, els assistents faran un MOOC de 0,4 ETCs, de la EOI.

CONTINGUT: Annex 1 de la convocatòria, seguint l'estructura “Sillabus” de la EOI

TIPOLOGÌA D'ACCIONS: 2 tipus
Classes en grup
Mentorització individual. En el cas de diagnòstics i necessitats anàlogues podria ser amb fins a 3 participants.
Opcionalment: es poden realitzar sessions inaugurals o tallers. Sense que aquestes compten com a lectives.

SELECCIÓ DELS ALUMNES:
S'hauran de preinscriure i l'empresa emplenar el test de maduresa digital.
Es realitzarà convocatòria pública que serà difosa almenys en la Web de l'entitat formadora i de la Fundació *EOI
Es promourà la participació de les dones.
Les entitats beneficiàries realitzaran la selecció d'alumnes atesos els criteris establits en la convocatòria (art. 41).

 

Subcontractació de les activitats:

L'execució de les accions formatives serà realitzada directament per l'entitat beneficiària, sense que puga subcontractar-la amb tercers.

A aquest efecte, la contractació del personal docent per a la impartició de la formació subvencionada per part del beneficiari no es considerarà subcontractació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97