Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Línia d’Innovació LIC

Propera obertura
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Altres Energia Internacionalització Mobilitat Transformació digital
Terminis

Oberta tot l'any.

Organisme promotor

CDTI

Els projectes d'innovació tecnològica son projectes realitzats per empreses amb caràcter aplicat, pròxims al mercat i amb risc tecnològic mig/baix, amb facilitat d'abast dels objectius previstos tant tècnics com comercials i amb curts períodes de recuperació de la inversió, que facen costat a l'empresa en la millora de la seua competitivitat mitjançant la incorporació de tecnologies emergents.
Els projectes d'innovació tecnològica contemplen els següents tipus d'activitats:
• Incorporació i adaptació activa de tecnologies emergents en l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.
• Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora tecnològica d'aquests.
• Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips i/o programes informàtics.
No tenen la consideració de projectes d'innovació aquells projectes que impliquen canvis o millores d'importància menor, augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats o l'abandó d'un procés.

Beneficiaris:

Podran tindre la condició de beneficiaris de les ajudes les empreses que estiguen vàlidament constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal
a Espanya, i desenvolupen el projecte d'innovació a Espanya. Es consideren empreses totes aquelles societats que s'hagen constituït conforme a la Llei de Societats de Capital (societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat comanditària per accions).

Inversions i despeses elegibles:

Es consideren inversions i despeses elegibles:
• L'adquisició d'actius fixos nous que supose un salt tecnològic important per a l'empresa que realitza el projecte.
• Costos de personal.
• Materials i consumibles.
• Contractació de serveis externs i subcontractacions.
• Despeses generals.
• Costos d'auditoria del projecte, amb un límit màxim de 2.000 €.
• Costos de la validació del compliment del principi DNSH d'entitat acreditada per ENAC, i de qualsevol altre informe relatiu al compliment d'aquest principi que es puga requerir en fases posteriors del projecte, amb un límit de 2.000 €.

Pressupost mínim finançable: 175.000€.

Subcontractació d'activitat: col·laboracions externes: Amb caràcter general, les col·laboracions externes no podran superar el 80% del pressupost elegible, si bé, el CDTI podrà autoritzar fins al 100% quan tècnicament estiga justificat.

Modalitat i característiques de l'ajuda:

Ajuda Parcialment Reembossable amb una cobertura de fins al 75% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI. En cas que el projecte d'innovació siga cofinançat amb càrrec a FEDER i sempre segons la disponibilitat de fons, aquesta cobertura podrà aconseguir fins al 85% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.

Ajuda sota el règim de minimis.

Presentació de sol·licituds:

Via sede electrònica de CDTI (https://sede.cdti.gob.es)

Més informació

Més informació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97