Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes a la implantació de sistemes d’autoconsum i emmagatzematge d’energia i de sistemes tèrmics, amb fonts d’energia renovable

Propera obertura
Del 02/11/2021 al 31/12/2023

Energia
Organisme promotor

IVACE    (Incentivos 1, 2, 3, 5 y 6)

Direcció General Transició Ecològica   (Incentivo 4)

Quins tipus d'actuacions subvencionen aquestes ajudes?

A. Instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovables (amb o sense emmagatzematge) en:

 • Programa d'incentius 1: Sector serveis.
 • Programa d'incentius 2: Sectors productius de l'economia.

B. Emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum ja existents, de fonts d'energia renovable:

 • Programa d'incentius 3: Sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d'incentius 5: Sector residencial, administracions i el tercer sector.

C.  Instal·lacions d'energies renovables tèrmiques:

 • Programa d'incentius 6: Sector residencial.

D.  Instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable (amb o sense emmagatzematge) en:

 • Programa d'incentius 4: Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector.

Qui pot acollir-se a elles?

Per a els programes d'incentius 1, 2 i 3:

 • Persones físiques o jurídiques i agrupacions de persones físiques o jurídiques (inclosos autònoms), que realitzen una activitat econòmica per la qual oferisquen béns o serveis en el mercat (incloent gestors de polígons industrials, empreses explotadores / arrendatàries / concessionàries d´actuacions en l´ambit de l´energia, o proveïdors de serveis energètics).
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.
 • Les empreses de serveis energètics o altres empreses que realitzen les actuacions en establiments dels sectors inclosos en cada programa, sempre que el servei energètic generat per l´actuació siga realizat per a una empresa que el seu CNAE estiga inclòs.

Per a el programa d'incentius 4 i 5:

 • Particulars i comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, incloent les pertanyents al tercer sector.
 • Entitats locals i institucionals.
 • Persones fisiques que realitzen alguna activitat econòmica.

Per al programa d'incentius 6:

 • Particulars i comunitats de propietaris.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre.
 • Persones físiques amb activitat econòmica.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions que pogueren concedir-se per al mateix fi?

No. són incompatibles amb qualsevol altres subvencions o ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

De quant és l'import de l'ajuda?

L'import de l'ajuda és la suma de l'ajuda base, que es detalla a continuació.

 • Per als programes d'incentius 1, 2 i 3, les ajudes són un percentatge sobre el total de les despeses subvencionables.
 • Per als programes d'incentius 4, 5 i 6, les ajudes són un import fixe unitari o «mòdul» de les despeses subvencionables.

Els valors a aplicar, en cadascun dels programes, són els següents:

 • Programes d'incentius 1 i 2
  • Instal·lació fotovoltaica autoconsum: 460 - 1.188 €/*kWp  (15 – 45% del cost subvencionable)
  • Instal·lació eòlica autoconsum: 1.070 - 4.723 €/kW (20 – 50% del cost subvencionable)
  • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 200 - 700 €/kWh  (45 – 65% del cost subvencionable).
 • Programes d'incentius 3
  • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 200 - 700 €/kWh  (45 – 65% del cost subvencionable)
 • Programes d'incentius 4
  • Sector residencial
   • Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: 300 - 600 €/*kWp
   • Instal.lació eòlica autoconsum: 650 – 2.900 €/*Kw
   • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh
  • Administracions públiques i tercer sector
   • Instal·lació Fotovoltaica autoconsum: 500 – 1.000 €/*kWh
   • Instal.lació eòlica autoconsum: 1.150 – 4.100 €/*kWh
   • Incorporació emmagatzematge autoconsum: 140 - 490 €/kWh
 • Programes d'incentius 5
  • Incorporació emmagatzematge autoconsum en instal·lacions existents: 140 - 490 €/kWh
 • Programes d'incentius 6
  • Sector residencial
   • Instal·lacions aerotérmicas: 500 €/kW (3.000 €/habitatge)
   • Instal·lació Solar Tèrmica: 450 – 900 €/kW (550 - 1.800 €/habitatge)
   • Biomassa: 250 €/kW (2.500 – 3.000 €/habitatge)
   • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.600 – 2.250 €/kW (9.000 – 13.500 €/habitatge)
  • Habitatges de propietat pública i tercer sector
   • Instal·lacions *aerotérmicas: 650 €/kW (3.900 €/habitatge)
   • Instal·lació Solar Tèrmica: 650 – 950 €/kW (820 - 1.850 €/habitatge)
   • Biomassa: 350 €/kW (3.500 – 4.200 €/habitatge)
   • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.700 – 2.250 €/kW (9.550 – 13.500 €/habitatge)

Aquestes ajudes son incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat.

Bases reguladores

Aquestes ajudes es despleguen a través de dues convocatòries:

 

 • Modificació de les bases reguladores (BOE 18/05/2022): Les principals modificacions introduïdes pel Reial decret 377/2022, de 17 de maig, són:
  • Incloure a les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica (autònoms) en els programes d'incentius 1, 2 i 3.
  • Permetre que les ampliacions de pressupost que puguen dur-se a terme puguen preveure una reserva per a determinats destinataris últims en determinats programes.
  • Facilitar el model d'empresa ESE i aclarir la definició dels programes quant a actuacions realitzades per a un tercer i l'autoconsum col·lectiu.
  • Permetre que en els programes d'incentius 1, 2 i 3 puga ser una empresa la que realitze instal·lacions per a particulars o altres empreses en qualsevol ubicació.
  • Flexibilitzar la capacitat d'emmagatzematge que es permet instal·lar. S'augmenta el ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació, passant de 2 kWh/kW a 5 kWh/kW.
  • Inclusió de la llenya com a combustible susceptible de ser usat en instal·lacions de biomassa. Estava limitat només a pèl·lets, deixant fora una part important de l'Espanya rural. Es mantenen els requisits d'Ecodisseny i de DNSH.
  • Simplificació en requeriments de monitoratge, especialment per a actuacions del programa 6 d'implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
  • Millores tècniques de redacció en alguns apartats, entre ells l'Annex III. Costos subvencionables màxims, costos de referència i quantia de les ajudes.
Destinataris

Array

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97