Inici \ Ajudes per a la innovació i la transformació digital

L’Ajuntament de Gandia ha aprovat una convocatòria d’ajudes directes per a fomentar la innovació i la transformació digital de les micro i xicotetes empreses de la ciutat, amb l’objectiu de fer-les més competitives i operatives en un entorn cada dia més digitalitzat.
Podran acollir-se a aquestes ajudes, les microempreses i xicotetes empreses amb domicili fiscal o centre de treball a Gandia, dedicades a l’activitat comercial, inclosa la prestació de serveis, i a l’activitat turística.
Les ajudes cobriran un 80% de la despesa, fins un máxim de 2400€, sempre i quan es realitze una inversió mínima de 600 euros en alguna de les activitats de modernització establertes a la convocatòria:

 • Solucions de connectivitat;
 • Implantació de tecnologies TIC, per tal de garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les dades, la seguretat de les xarxes i dels serveis electrònics.
 • Comerç electrònic i màrqueting digital.
 • Consultoria i assessorament per al diagnòstic tecnològic de l’empresa.

El termini per a sol·licitar-les finalitzarà el pròxim 1 de juny de 2021 i seran computables les despeses realitzades en aquest tipus d’accions des del 14 de març de 2020.

AJUDES DIRECTES PER A LA INNOVACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL.

Informa’t a través de…

Preguntes Freqüents

A qui va dirigida aquesta ajuda?
A les micro i xicotetes empreses que desenvolupen una activitat dedicada al comerç, incloent la prestació de serveis, i a l’activitat turística en el municipi de Gandia.
Què entenem per activitat comercial i de serveis?
Aquelles empreses que disposen d’establiment comercial, entenent per tal, el local, la construcció o instal·lació de caràcter fixe, permanent i amb dedicació exclusiva destinats a l’exercici regular d’activitats comercials.
Què entenem per activitat turística?
Aquelles destinades a oferir a turistes i visitants serveis, productes i experiències lligades als recursos i atractius turístics de Gandia. S’inclouen els establiments hotelers, càmpings, establiments de restauració i empreses turístiques, entenent per tals les referides a agències de viatge, empreses turístiques de mediació, empreses gestores d’habitatges turístics, empreses de serveis turístics complementaris i empreses de turisme actiu.
Hi ha alguna d’aquestes activitats comercials o de prestació de serveis que estiguen excloses?
Sí, queden excloses les activitats relacionades amb jocs d’atzar, casino, apostes i activitats equivalents, incloses les administracions de loteria.
Quins requisits legals i fiscals han de reunir els beneficiaris?
Per ser beneficiari de l’ajuda han de complir-se tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa, segons la definició de l’Annex del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Segons aquesta norma,
  la microempresa ha de comptar amb menys de 10 treballadors i un volum de negoci igual o inferior a 2 milions d’euros. La xicoteta empresa ha de tindre menys de 50 treballadors i un volum de negoci igual o inferior a 10
  milions d’euros.
 • L’empresa ha d’haver realitzat alguna de les accions subvencionables que s’estableixen en aquesta convocatòria
 • Que l’empresa tinga el domicili fiscal a Gandia o compte amb un centre de treball en esta localitat.
 • Estar donada d’alta en el cens tributari
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social des de la data de presentació de la sol·licitud fins la data de pagament de la subvenció.
 • No tindre deute pendent amb l’Ajuntament de Gandia.
 • Tindre justificada qualsevol altra subvenció que haja rebut amb anterioritat per l’Ajuntament de Gandia.
 • Que l’empresa tinga presentada la comunicació d’activitat innòcua o tinga concedida la llicència ambiental.
Com saber si es tracta d’una micro o menuda empresa?

Aquesta característica ve definida per l’Annex del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Segons aquesta norma,
la microempresa ha de comptar amb menys de 10 treballadors i un volum de negoci igual o inferior a 2 milions d’euros. La menuda empresa ha de tindre menys de 50 treballadors i un volum de negoci igual o inferior a 10
milions d’euros.

Quin és el seu objectiu?
Contribuir a la digitalització de les micro i xicotetes empreses d’aquests sectors per fer-les més competitives i contribuir així a la millora de l’estat del benestar i la sostenibilitat de la societat.
Quina classe d’accions he de realitzar a la meua empresa per beneficiar-me d’aquestes ajudes?
Es tracta d’accions adreçades a modernitzar i digitalitzar el funcionament o gestió de la teua empresa. Et proposem una sèrie d’exemples:

 1. ) Aplicar solucions de connectivitat.
  Exemples: connectivitat remota, wifi per als clients, etc
  No es subvencionaran solucions de veu, telefonia IP, internet fixe i mòbil.
 2. ) Implantació de tecnologies TIC, per tal de garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les dades, la
  seguretat de les xarxes i dels serveis electrònics.
  Exemples:

  • Control d’accés a la informació
  • Còpies de seguretat
  • Xifrat d’informació
  • Emmagatzematge al núvol
  • Externalització de la gestió de dades confidencials amb garanties de seguretat
  • Implantació de sistema integrat d’informació (ERP: Enterprise Resource Planning) que abaste tots o alguns dels diferents processos de gestió de l’empresa
  • Implantació de sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM), implantació de solucions per a organitzar, automatitzar i sincronitzar els processos de negoci relacionats amb la identificació i selecció de clients
   prioritaris, optimització de procés de reserva, venta, màrqueting, servei al client, servei tècnic, etc
  • Software o aplicatius específics per a la gestió informatitzada d’àrees concretes de l’empresa (gestió de vendes, compatibilitat, gestió de compres i proveïdors, gestió d’estoc i magatzem, de recursos humans, gestió
   de clients, etc).
  • Solucions de TPV (Terminal Punto de Venda). Implantació d’una solució per a automatitzar i gestionar el procés de venda d’un negoci en la seua totalitat: generar tiquet i factures, obertures i tancaments de caixa, control
   d’estoc…

  També formen part d’aquestes tecnologies les solucions col·laboratives per a millorar la comunicació de l’empresa
  Exemples:

  • Comunicació sense fil entre clients i treballadors o entre treballadors de l’empresa: avisadors per a la comunicació entre cuina i cambrers, polsador de clients, avisadors de taules, etc .
  • Solucions per a la millora de la comunicació en línia activa amb clients: integració de xats en viu i/o missatgeria en línia en el portal web de l’empresa.
  • Solucions de machine learning (ChatBot, sistemes de recerca d’informació intel·ligent, etc)
  • Sistemes software de project manager.

  Per últim són també accions subvencionables en aquest apartat les infraestructures i suports digitals, com ara:

  • Senyalística digital en els espais físics.
  • Prestació de serveis mitjançant dispositius tàctils.
  • Solucions per a l’accés autònom a àrees delimitades dels establiments per a ús exclusiu de clients.
  • Mitjans d’identificació amb sistemes de comunicació amb tecnologia de ràdio freqüència, com adhesius, clauers, polseres intel·ligents.
  • Millores tecnològiques dels establiments orientades a garantir la accessibilitat i adaptabilitat de persones amb discapacitat.
 3. ) Comerç electrònic i màrqueting digital
  Exemples: realitzar un portal WEB, desenvolupar aplicacions mòbils per a l’empresa, implementar plataformes e-commerç amb l’objectiu de possibilitar la venda i cobrament on-line,
  el desenvolupament de material promocional per a internet, ferramentes de fidelització de clients, etc.
 4. ) Consultoria i assessorament per a l’elaboració dels diagnòstic tecnològic de l’empresa. En aquest darrer cas la despesa màxima subvencionable serà de 400 euros, que no computaran a efectes de la inversió mínima de 600 euros
  que es requerix per a accedir a estes ajudes.
Quina classe de despeses són les que se subvencionen?
 1. ) La contractació de serveis de plataforma de comerç electrònic mitjançant un CMS així com les quotes per participar en plataformes conjuntes, fins un període màxim de 12 mesos.
 2. ) Implantació de software i aplicacions informàtiques.
 3. ) Drets d’us de solucions en el núvol durant un termini de 12 mesos. S’inclou tant l’alta com l’adquisició de llicències d’us.
 4. ) Adquisició, lloguer i manteniment dels elements de hardware necessaris a excepció dels servidors i ordinadors
 5. ) Hardware necessari per oferir un accés òptim per a la xarxa WIFI.
 6. ) Despeses de la instal·lació i posada en marxa dels equips
 7. ) Contractació de serveis de desenvolupadors i programadors per a la creació d’un portal WEB
 8. ) Formació del personal per a la utilització de les solucions instal·lades.
 9. ) Subscripció a plataformes de pago per un període màxim de 12 mesos.
 10. ) Contractació de hosting.
 11. ) Xarxes sense fil d’àrea local per a la connexió d’equips sense cablejat, mitjançant radiofreqüència. Aquesta despesa serà subvencionable sempre i quan siga necessària per a implementar altra solució integral.
 12. ) Serveis de consultoria i assessorament per a l’elaboració del diagnòstic tecnològic de l’empresa, fins 400€. El cost d’aquesta acció no computarà a efectes de compatibilitzar la inversió mínima necessària de 600€.
Entre les despeses subvencionables, s'inclou l'IVA?
D’acord amb l’article 31.8 de la Llei General de Subvencions, en cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes (IVA), quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
Les despeses a justificar de quina data han de ser?
S’acceptaran despeses amb data des del 14 de març fins el moment de la sol·licitud.
Hi ha alguna despesa en concret que quede exclosa?
Sí, no computaran els costos interns de l’empresa així com qualsevol producte i/o servei realitzat internament per personal de l’empresa, representants legals, apoderats, etc. També queden exclosos els servidors i ordinadors.
Com he de justificar les despeses?
Cal adjuntar la següent documentació:

 • Factura legal, que ha de detallar el concepte exacte de la despesa realitzada.
 • Justificant de pagament, això és, extracte bancari on aparega el càrrec en el compte pel concepte subvencionable.
 • Memòria explicativa on s’hi detalle amb evidències gràfiques, la implantació de les solucions tecnològiques que se subvencionen.
Pot sol·licitar la subvenció qualsevol forma jurídica d’empresa?
Sí, l’ajuda va dirigida tant a empresari individual (autònom) com a CB, SC, altres entitats sense personalitat jurídica i qualsevol altra forma societària (SL, SLL, cooperativa) sempre que es tracte d’una micro o xicoteta empresa. 
L’ajuda és una quantitat fixa?
No, no és fixa. L’ajuda serà d’un 80% de la despesa subvencionable i pot arribar fins 2.400€ per sol·licitant.
Es requerix alguna inversió mínima per poder accedir a les ajudes?
Sí, l’empresa ha d’haver invertit en transformació i innovació digital un mínim de 600 euros.
Quins criteris es seguiran per a atorgar les subvencions si hi ha moltes empreses que les sol·liciten?
Les ajudes es concediran per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins esgotar el crèdit destinat a aquestes ajudes (300.000 euros)
Aquesta subvenció és compatible amb les del Ajuntament de Gandia per tal de fer front a la crisi sanitària per Covid-19?
Sí, són compatibles amb elles.
I aquesta convocatòria d’ajudes és compatible amb altres ajudes per al mateix fi?
Sí, sempre que l’import de les subvencions rebudes, aïlladament o en concurrència, en cap cas siga superior al cost de l’objecte de la subvenció.
La mateixa empresa, pot demanar aquesta ajuda per a diferents solucions tecnològiques implantades?
Sí, pot fer-ho, però haurà de ser amb la mateixa sol·licitud.
És necessari estar al corrent en l’AEAT i a la Seguretat Social, però si he demanat una moratòria i/o ajornament d’impostos o quotes de Seguretat Social, apareixerà com què no estic al corrent?
Durant la tramitació de les sol·licituds d’ajornament presentades en termini reglamentari, i amb independència de la data en què es dicte la corresponent resolució, no s’originarà cap perjudici a l’interessat a l’efecte de l’obtenció
del certificat d’estar al corrent que tinguera amb anterioritat al mes de meritació l’ajornament de la qual se sol·licita, ni després de la concessió es generarà recàrrec pel temps de tràmit de l’ajornament.
Com accedir als formularis de sol·licitud i on presentar-la?

La sol·licitud ha de presentar-se de manera telemàtica en gandia.sedelectronica.es
En el catàleg de tràmits, has de seleccionar G00317.
Has de disposar de certificat digital o DNI electrònic per a accedir a la tramitació.
El següent enllaç et porta directament a aquest tràmit en la Seu Electrònica.

Quan puc presentar la sol·licitud?
Des del dia següent a la seua publicació en el BOP, diax/x/ xxx i fins al dia 1 de juny de 2021.
Com i quan es farà el cobrament de l’ajuda?
Es realitzarà mitjançant transferència bancaria en un únic pagament a partir de la data de la resolució de la concessió
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97