SUBVENCIONS DONES AUTÒNOMES EMBARASSADES O EN PROCÉS D’ADOPCIÓ

Ajudes adreçades a dones autònomes embarassades o en procès d’adopció per a que puguen contractar persones desocupades i transferir-los la informació necessària per a mantenir l’activitat empresarial durant la baixa maternal.

+ Qui pot solicitar-ho?
Dones treballadores autònomes que en el moment de la contratracció subvencionable s’hi troben embarassades o en procés d’adopció.

+ Requisits de la contractació
– Ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2021 sempre amb caràcter previ a la baixa maternal.
– La persona contractada ha d’haver estat inscrita com a demandant de treball
en LABORA-GVA fins l’inici de la seua contractació.
– La persona contractada no ha de tindre amb la beneficiària cap relació de consanguinitat o afinitat fins el segon grau o l’equivalent en el cas de parelles de fet.

• 
Quina és la quantia de les subvencions?
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros
• b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d’almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros
• Les quantitats indicades s’incrementaran en 500 euros si se contracta a una persona amb diversitat funcional o una dona.
Els contractes a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional a la quantia de l’ajuda

Termini de presentació
• El termini de presentació de sol·licituds va començar el passat 21 de gener I finalitzarà l’1 d’octubre de 2021
Amb caràcter addicional a aquest termini les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Comparteix: