El BOE de 13 de maig publica el Reial decret llei 18/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació, recollint un conjunt de mesures que tracten de protegir els llocs de treball que s’han vist amenaçats per la incidència de la crisi sanitària.

Una de les principals mesures és la pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguen reprendre la seua activitat per causes de força major. Les empreses que puguen recuperar parcialment la seua activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aqueixos expedients.

El Reial decret llei inclou a més la modificació de la Disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís del manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seua activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta siga parcial o només afecte part de la plantilla. Aquest compromís s’entendrà incomplit si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients, excepte en cas d’acomiadament disciplinari procedent, dimissió voluntària, jubilació, situació d’incapacitat permanent o finalització del contracte. En el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplit quan el contracte s’extingisca per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte.

S’introdueix la clàusula de no poder acollir-se a l’ERTO aquelles entitats i empreses que tinguen el seu domicili fiscal en paradisos fiscals.

A més les empreses i entitats que s’acullen als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si retornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a quotes de la SS.

El text normatiu manté l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social al maig i juny per a les empreses que continuen en ERTO de força major total, exoneració que serà del 100% per a les empreses de menys de 50 treballadors i del 75% per a les restants. Per a les empreses immerses en un ERTO per força major parcial s’estableixen diferents trams, en funció del mes, del nombre de persones treballadores de l’empresa i de la seua afectació per l’ERTO, que incentiven el retorn a l’activitat seguint les mesures sanitàries.

Tal com s’indica en la Disposició Addicional I de l’Acord, el Consell de Ministres podrà, en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsistisquen, prorrogar més enllà del 30 de juny de 2020 els ERTO de força major i les seues exoneracions de quotes a la SS, estendre les exoneracions de quotes als ERTO per força major als ERTO per causes objectives i prorrogar les mesures de protecció per desocupació previstes en l’article 25.1 del Reial decret llei 8/2020.

Segueix l’actualitat de les mesures econòmiques i socials adoptades amb motiu de la crisi sanitària a través del nostre espai Web mesures especials covid-19

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97