Donada la conjuntura actual, són moltes les empreses que es veuen obligades a realitzar un ERTO. Si eres un/a treballador/a afectat/per aquesta circumstància, segur que seran múltiples els dubtes que et sorgeixen sobre les condicions i efectes d’aquesta mesura, per la qual cosa, a continuació, tractem de donar respostes a les principals inquietuds que poden sorgir-te.

L’Expedient de Regulació d’Ocupació és una mesura que ja existia abans de la present crisi sanitària però, lògicament la situació actual ha portat a moltes empreses a utilitzar-la com a única via per a pal·liar els efectes de la suspensió o reducció de la seua activitat econòmica. D’altra banda, cal assenyalar que el ERTO es pot presentar no sols per causa de força major, sinó també per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. I és important recalcar que els efectes, tant per a empreses com per a treballadors, no són els mateixos.

En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 s’han establit mesures principalment per a agilitzar la tramitació i procés dels expedients (que es consideren justificats per una força major), al mateix temps que es garanteixen els drets dels treballadors.

És important subratllar que no totes les empreses poden aplicar un ERTO per força major derivada del coronavirus. Només aquelles que puguen acreditar pèrdues d’activitat a conseqüència d’aquesta pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament de locals, falta de subministraments greus, o situacions extraordinàries per contagi de la plantilla o aplicació d’aïllament preventiu.

 • Què significa que apliquen un ERTO?
  Significa que, durant el temps que es mantinga la situació extraordinària derivada del COVID-19, el treballador no ha d’anar a treballar i l’empresari no ha d’abonar-li el seu salari. No significa que s’haja acomiadat al treballador. És a dir, el contracte laboral no s’ha extingit, només queda en suspens.
  Si per aquestes causes, l’empresa acomiada al treballador sense haver aplicat prèviament un ERTO, l’acomiadament podria ser declarat improcedent o nul.
 • Si estic de baixa o excedència, també em pot afectar?
  Sí, en tant en què, en aqueix cas, el treballador té dret de reserva del seu lloc de treball.
 • Quant temps té l’autoritat laboral per a autoritzar-ho?
  Cinc dies.
 • M’han de comunicar personalment el ERTO?
  Sí. L’empresari ha de comunicar personalment a cadascun dels empleats afectats la seua nova situació. La falta de notificació, d’altra banda, pot justificar la impugnació de l’expedient per motius formals.
  Les mesures acordades tindran efectes des d’aquesta comunicació, llevat que en ella es contemple una data posterior.
 • He d’acudir al servei d’ocupació?
  No, serà l’empresa la que s’encarregue de gestionar-ho directament, per la qual cosa no cal demanar cita al SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal). L’organisme ha informat que està preparant un procediment respecte del qual, en breu, donarà més detalls.
 • Durant el ERTO, continue cotitzant a la Seguretat Social?
  Si, l’empleat continuarà cotitzant com el feia abans de l’expedient. El decret llei estableix que aquest període es considera com efectivament cotitzat amb caràcter general. No obstant això, l’empresari amb menys de 50 treballadors quedarà exonerat del pagament d’aquesta quota. Si l’empresa tinguera 50 treballadors o més en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar tan sols aconseguirà al 75% de l’aportació empresarial.
 • Tinc dret a cobrar l’atur encara que no tinga la cotització mínima?
  Sí. En el cas de suspensió del contracte de treball, la norma estableix expressament que els treballadors podran cobrar aquesta prestació encara que manquen del període mínim de cotització exigit per a això. D’altra banda, el temps que s’estiga percebent l’atur per aquest motiu, no comptarà a l’efecte de consumir els períodes màxims de prestació establits.
 • Quant cobraré?
  El 70% de la base reguladora tenint en compte la mitjana dels 180 dies anteriors a l’ERTO. L’empresa podria aplicar una millora, complementant aqueix tant per cent.
 • Puc treballar durant la suspensió de contracte?
  Sí, però el treballador perdria la prestació a la qual té dret. En signar un nou contracte, desapareixeria el vincle laboral amb l’antiga empresa. La duració de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.
 • Quan dura l’aplicació de l’ERTO pel Covid-19?
  En principi, mentre duren les circumstàncies provocades per la crisi del coronavirus. En el reglament que regula els ERTE’S s’especifica que l’abast i duració de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s’adequaran a la situació conjuntural que es pretén superar.
 • Finalment, em pot acomiadar l’empresa una vegada finalitzat l’ ERTO?
  No, almenys en un termini de sis mesos. El decret llei inclou una disposició sobre salvaguarda de l’ocupació que aclareix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantindre l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Podreu trobar més informació sobre aquesta i altres mesures laborals i econòmiques en la nostra web

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97