POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor, el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li comuniquem que, des d’Urbalab Gandia (Ajuntament de Gandia), hem actualitzat la política de privacitat i el tractament de les seues dades personals.

Amb la firma d’aquesta política de privacitat, dona el seu consentiment exprés per a poder tractar les seues dades personals.  En compliment d’aquesta obligació, l’informem del següent:

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.
L’informem que l’Ajuntament de Gandia, amb domicili a la plaça Major, 1, 46701 – Gandia, és l’entitat responsable del tractament de les seues dades personals, les quals són gestionades per compte de l’Ajuntament de Gandia a través de l’Agència de Col·locació núm.:1000000051 d’Urbalab Gandia, amb domicili al C/ Fundació Vicent Ferrer, 6 46702 – Gandia, conforme les obligacions de confidencialitat que l’Ajuntament de Gandia haurà de respectar en el tractament de les dades personals.

PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEUES DADES PERSONALS.
Tractem les seues dades personals per a oferir-li els serveis i programes que més s’ajusten a les seues necessitats en els àmbits de foment de l’ocupació, l’emprenedoria i l’ús eficient de les tecnologies digitals, concretament:
– Processos d’intermediació laboral i participació en ofertes d’ocupació.
– Plans d’ocupació.
– Programes de formació per a l’ocupació i de reciclatge professional.
– Gestió de pràctiques en empreses.
– Programes d’emprenedoria.
– Formació, jornades i esdeveniments de networking d’Urbalab Gandia.
– Programes de foment de la innovació i activitats d’aprenentatge relacionades amb les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Fem servir les seues dades, exclusivament, per a enviar-li informació. En aquest sentit, li enviarem comunicacions electròniques sobre les activitats i els serveis que Urbalab Gandia realitza, per encàrrec de l’Ajuntament de Gandia d’acord al compliment de la seua missió d’interés públic, relatiu als àmbits abans esmentats.

COM LES HEM OBTINGUDES I QUINES DADES PERSONALS TRACTEM.
Aquestes dades han estat facilitades per vosté, en haver-se enregistrat en Urbalab Gandia en activitats dels àmbits indicats de foment de l’ocupació, la innovació, l’emprenedoria i la promoció de l’ús eficient de les NTIC. Concretament, Urbalab Gandia pot disposar de les següents dades facilitades per vosté:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població.
  • Altres dades necessàries per a dur a terme les nostres activitats: nivell d’estudis i situació laboral.
  • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a la persona interessada si s’escau (en el cas de ser proveïdor o haver estat cobrant una beca o salari en algun dels programes d’Urbalab Gandia).

(*) Si s’ha inscrit als nostres butlletins periòdics a través del portal d’Urbalab Gandia o qualsevol de les webs gestionades per Urbalab Gandia (la Safor Emprén, Sendes Urbanes de Gandia, etc) per a rebre les novetats i actualitat de l’àrea, podem disposar de les dades següents facilitades per vosté:

  • Dades identificatives: nom i cognom.
  • Dades de contacte: correu electrònic.

CESSIONS A TERCERS.
Cedim les dades a tercers només en dues situacions:

  • Les seues dades podran ser facilitades a altres administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals l’Ajuntament de Gandia es troba subjecte per raó de la seua activitat, així com, si fora necessari, per al compliment de les obligacions derivades de les seues sol·licituds en l’àmbit de les activitats d’Urbalab Gandia (per exemple, en el cas de participar en programes de foment de l’ocupació subvencionats per altres administracions).
  • L’Ajuntament de Gandia i Urbalab Gandia cediran les seues dades personals a terceres entitats o empreses proveïdores, sempre que aquesta cessió siga necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades d’aquestes iniciatives (ofertes d’ocupació, entitats de formació, etc…).

DECISIONS AUTOMATITZADES.
L’Ajuntament de Gandia, a través d’Urbalab Gandia, no adopta decisions que puguen afectar-lo/la, basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals. Tots els processos de presa de decisions estan relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites i es realitzen amb intervenció humana.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEUES DADES PERSONALS?
Les seues dades personals es conservaran mentre es mantinga la seua relació amb Urbalab Gandia -Ajuntament de Gandia, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguen d’aplicació.Una vegada finalitzada l’esmentada relació amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, les seues dades es tractaran només a l’efecte d’acreditar el compliment de les obligacions legals.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
Conformment amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea, podrà exercir el dret d’accés a les seues dades, cancel·lació, rectificació i si escau, oposició, per a la cual cosa serà suficient la seua comunicació en aquest sentit, posant-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques, Comerç, Indústria i Innovació, al Carrer Fundació Vicent Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviant un correu electrònic a www.urbalabgandia.com.