En el BOE de l’1 de abril es van publicar noves mesures per a autònoms enfront del COVID19, a través del RD 11/2020.

Amb la finalitat de facilitar la seua comprensió, et resumim les principals:

 1. Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social:

La Tresoreria General de la Seguretat Social atorgarà moratòries de sis mesos sense interès de les cotitzacions socials d’autònoms i pimes. En el cas dels primers, el període de meritació de la quota serà el comprés entre maig i juliol de 2020; en el cas de les pimes, entre abril i juny.

Aquesta mesura serà aplicable en el cas d’autònoms que realitzen activitats que no hagen sigut objecte de suspensió en ocasió de l’estat d’alarma.

La sol·licitud de la moratòria ha de realitzar-se dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés.

La moratòria de les quotes empresarials dels treballadors per compte d’altre s’ha de sol·licitar a través del Sistema RED. No serà aplicable aquest ajornament a aquelles empreses que amb motiu d’un ERTE, tinguen bonificades les quotes empresarials.

El Reial decret llei també fa esment a la quota de març no ingressades en termini dels autònoms que durant aqueix mes han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d’activitat. S’indica que en aquest cas podran ingressar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions corresponents als dies de març que sí s’han treballat.

 1. Ajornament dels deutes dels autònoms amb Seguretat Social

Si el treballador autònom o la pime adquireix deutes amb la Seguretat Social i el termini d’ingrés és entre els mesos d’abril i juny de 2020, també podrà sol·licitar l’ajornament del pagament amb un interès del 0,5%, sempre que no tinguera deutes anteriors.

 1. Flexibilització dels subministraments d’electricitat i aigua

El Govern ha aprovat la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals els autònoms siguen titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma. La volta a les condicions habituals en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportarà cost ni penalització.

 1. Suspensió de la facturació

El Govern també permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguen a períodes de facturació que continguen dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si l’autònom s’acull a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora.

 1. Ajornament de la hipoteca de locals i centre de treball

La moratòria de deute hipotecari de l’habitatge habitual durant tres mesos aprovada fa uns dies s’ha ampliat també als immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals. La mesura també serà aplicable per a autònoms que havent suspés la seua activitat es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

 1. Ajornament també de préstecs autonòmics

Els autònoms o les pimes que siguen prestataris de crèdits o préstecs financers de titularitat pública, autonòmica o local, podran sol·licitar abans que finalitze el termini de pagament dels interessos en període voluntari un ajornament extraordinari.

Per a optar a aquest ajornament extraordinari és necessari que la crisi provocada pel COVID-19 o les mesures adoptades per a pal·liar la mateixa hagen originat en aquestes empreses o aquests autònoms períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulte o impedisca atendre el pagament d’aquesta.

 1. Recuperació dels plans de pensions en cas de cessament d’activitat

Els autònoms que siguen titulars de plans de pensions i hagen vist la seua activitat suspesa a conseqüència del que s’estableix en l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o hagen cessat la seua activitat, podran fer efectius els seus drets en un termini de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma. Això sí, l’import retirat no pot ser superior als ingressos nets estimats (amb acreditació) que s’han deixat de percebre mentre dure el tancament del negoci o la suspensió de l’activitat.

 1. El bo social entre les ajudes per a autònoms vulnerables

El Govern inclou als treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o hagen vist reduïda la seua facturació en un 75% a conseqüència del COVID-19 entre els potencials perceptors del bo social d’electricitat sempre que se siguen persones físiques, amb renda igual o inferior als llindars del IPREM.

 1. Ajudes al lloguer de l’habitatge habitual

Van dirigides a persones en situació de vulnerabilitat, siguen treballadors per compte d’altri, autònoms o desocupats.

Les ajudes aprovades són:

 • Moratòria del deute arrendatici: S’han de provar una sèrie d’estrictes condicions entre les quals destaca la pèrdua substancial dels ingressos de la unitat familiar. Aquests ingressos en el mes anterior de sol·licitud de la moratòria estan subjecte als límits del *IPREM.
 • Ajudes directes al lloguer de 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda als autònoms que encaixen en les condicions de situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Microcrèdits públics a interès zero amb un termini de devolució de sis anys ampliables a 10 anys als autònoms que encaixen en les condicions de situació de vulnerabilitat econòmica.
Comparteix: