Resultarà objecte de subvenció la conversió a indefinit a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius) dels següents col·lectius:
a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditades pels
serveis socials de qualsevol Administració pública.
b) Persones menors de 30 anys.
c) Persones majors de 50 anys.
d) Persones amb diversitat funcional.
e) Dones.
La conversió a indefinit del contracte s’ha d’efectuar amb posterioritat a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2021.
La persona treballadora ha d’haver figurat d’alta de manera ininterrompuda (mitjançant un o successius contractes) en l’entitat ocupadora durant almenys els 30 dies previs a la conversió.
Quantia:
L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 per cent del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la conversió de la persona contractada pels 24 mesos de manteniment del contracte. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, el percentatge s’elevarà al 50 per cent.
Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, el percentatge s’elevarà al 100 per cent. 3. Els contractes indefinits d’almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97