Sent el propòsit d’aquesta convocatòria fomentar la digitalització de les empreses, seran objecte de la present subvenció les següents accions:

  1. La subscripció durant el període d’un any a la plataforma de Marketplace d’àmbit exclusivament local del municipi de Gandia gestionada per l’associació del centre històric “Gandia Comercial Centre Històric Coop. V.”. L’import de la subvenció serà de 360 euros per beneficiari (IVA exclòs) i no és prorrateable, és a dir, per a obtindre la subvenció serà necessari que la subscripció siga per un any complet. No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció aquelles persones o entitats que ja hagen sigut beneficiaris per aquest concepte en la convocatòria anterior aprovada per acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia de data 8 de novembre de 2021 (BOP núm. 223 de 18/11/2021).
  2. Realització d’almenys 60 fotos de producte per a la plataforma de Marketplace de Gandia citada en el punt anterior. Se subvencionarà amb un import de 250 euros (IVA exclòs) la realització d’un mínim de 60 fotos, elaborades en el si de la pròpia plataforma, d’almenys 20 productes (3 fotos per producte).
  3. Xec publicitat. Se subvencionarà amb un import de 600 euros (IVA exclòs) la inserció de publicitat, en els espais de la pròpia plataforma de Marketplace de Gandia habilitats per a aquest fi, durant el període de 12 mesos que dure la subscripció. L’import d’aquesta subvenció no serà reduïble (la despesa no podrà ser inferior a 600 euros, IVA exclòs).

 

En cap cas l’import de la subvenció podrà superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada, IVA exclòs.

Les ajudes es concediran fins a esgotar el crèdit disponible, que ascendeix a 100.000 euros, per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud de subvenció. A aquest efecte es considerarà com a data d’entrada aquella en la qual s’aporte la totalitat de la documentació requerida en la convocatòria.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97