L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada

La quantia de l’ajuda és:

– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.

– Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020

Despeses corrents de  manteniment de l’activitat empresarial o comercial que poden justificar-se:

–                Arrendament del local comercial

–                Compres de mercaderies i aprovisionaments

–                Despeses en subministraments d’energia elèctrica i comunicacions (Internet, telèfon, etc)

–                Despeses de reparacions i conservació, consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories i gestories), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial

–                Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte

–                Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial

–                Altres despeses corrents vinculades a l’activitat

Les despeses s’acreditaran mitjançant factura i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil

Epígrafs subvencionats:

654.1 Comerç al detall de vehicles terrestres

615.6 Galeries d’art

659.8 Comerç al detall de productes per a adults

659.4 Comerç al detall de llibres, sempre que van estar tancats per Reial decret  463/2020 de 14 de març

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97