L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada
La quantia de l’ajuda és:
– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
– Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020
Despeses corrents de manteniment de l’activitat empresarial o comercial que poden justificar-se:
– Arrendament del local comercial

– Compres de mercaderies i aprovisionaments
– Despeses en subministraments d’energia elèctrica i comunicacions (Internet, telèfon, etc)
– Despeses de reparacions i conservació, consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories i gestories), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial
– Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors en el seu compte
– Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial
– Altres despeses corrents vinculades a l’activitat
Les despeses s’acreditaran mitjançant factura i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil

Epígrafes IAE subvencionats:

652.3 Perfumeria i cosmètica
653.1 Mobles
659.1 Segells, monedes, antiguitats,…..
972.2 Saló bellesa
474 Arts gràfiques
651.1 Comerç tèxtil llar
844 Serveis de publicitat

721/799 Agents col·legiats propietat industrial i immobiliària explotadores d’apartaments turístics inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97