Generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Són subvencionables els projectes innovadors i d’experimentació que versen sobre: adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana, model de producció i transformació agroecològica, reducció de la contaminació i estalvi energètic en la producció agroalimentària, reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària, potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals, projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000, reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Comparteix: