Ajudes per al foment de l’emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament així com l’emprenedoria verda i digital en la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Condicions per a la concessió de la subvenció La concessió de la subvenció requerirà:
a) Haver iniciat l’activitat autònoma entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2023. A aquest efecte es considerarà com a data d’inici la que conste
en el document de Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Models 036 o 037).
b) Mantindre la inscripció en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat. No s’entendrà complit aquest
requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s’inicia l’activitat autònoma.
c) Figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a
la presentació de la sol·licitud.
d) El projecte ha de complir les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol
de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.
e) Complir almenys una de les següents condicions: 1) desenvolupar l’activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, descrits en l’annex; 2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.
f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu»

Quantia de l’ajuda: 5000€

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97