Serà objecte de la present subvenció l’activitat consistent en la subscripció a la plataforma de Marketplace d’àmbit exclusivament local del municipi de Gandia www.tiber.es durant tot l’any 2022.
L’import de la subvenció serà de 360 euros per beneficiari, quantitat que es correspon amb el 60% de la quota anual satisfeta a l’assenyalada plataforma de Marketplace (IVA exclòs). L’import de la subvenció (360 euros) no és prorrateable, de manera que aquells sol·licitants que no hagen satisfet la totalitat de la quota anual (600 euros més l’IVA) no tindran dret a percebre cap quantitat en concepte de subvenció.
Les ajudes es concediran fins a esgotar el crèdit disponible, que ascendeix a 72.000 euros, per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud de subvenció.

 

Comparteix: