Subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

– projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;
– activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d’oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;
– idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establits en les lletres a, b i c s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97