Concessió d’ajudes a empreses privades destinades a pal·liar els costos ocasionats per la reducció de la jornada laboral ordinària a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a l’increment de la productivitat en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana.

Dos tipus de projectes subvencionables:

A – NOUS projectes que es presenten pel PRIMER ANY de compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet aplicable al centre de treball que haurà de consistir en una reducció mínima del 20 per cent de la jornada en còmput setmanal, quan la jornada ordinària siga equivalent a quaranta hores setmanals. Si en el moment de sol·licitud de l’ajuda l’empresa té implantada una jornada en còmput setmanal inferior a les quaranta hores, el compromís empresarial serà de reducció a trenta-dues hores setmanals.

B – Projectes que estiguen en el seu SEGON ANY de compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària perquè l’any 2022 van obtindre resolució de concessió favorable al projecte presentat en la convocatòria de 2022 i que, NOMÉS I EXCLUSIVAMENT, INCORPOREN ADDICIONALMENT al projecte ALGUNA PERSONA TREBALLADORA que no estiguera inclosa en el Pla elaborat en l’exercici anterior.

Comparteix: