Ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants.

Objecte: consolidació de l’ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establerts en aquest capítol.
Amb caràcter general, les persones sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:
1. Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
2. Complir, dins de l’any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
3. Estar empadronades en un municipi amb menys de 5000 habitants.
4. Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants.

Quantia de la subvenció serà:
a) 3.000,00 euros en els supòsits de:
– Dones víctimes de violència de gènere.
– Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
– Persones víctimes del terrorisme.
– Persones amb 48 o més anys.
b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats.
c) 2.600,00 euros en el cas d’homes no compresos en els anteriors apartats.

 

 

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97