Concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes, de caràcter dinerari, destinades a finançar la realització de projectes de desenvolupament experimental basats en tecnologies habilitadores digitals.

Els projectes de desenvolupament experimental podran incloure la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguen substancialment assentats. Així mateix, els projectes poden incloure el desenvolupament de prototips o projectes piloto que puguen utilitzar-se comercialment quan siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

Els projectes han de contemplar activitats de desenvolupament i millora funcional. No es consideraran projectes merament integradors de tecnologies de tercers.

Els projectes subvencionables hauran de trobar-se en un nivell maduresa tecnològica TRL –Technology Readiness Level– 7 o 8.
El pressupost del projecte subvencionable comprendrà un mínim de 150.000€ i un màxim de 3.000.000€.

La intensitat de l’ajuda màxima serà:
Menudes empreses (45%).
Mitjanes empreses (35%).
Empreses no PIME (25%).

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97