Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Subvencions per a la contractació indefinida de persones desocupades pertanyents a determinats col·lectius

Oberta
Del 01/07/2024 al 31/07/2024

Altres

Fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents als colectius indicats com a destinataris finals.

Objecte

Beneficiaris

Entitats ocupadores de naturalesa jurídica privada, incloses les persones enquadrades en el RETA, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Excloses les comunitats de béns, societats civils i els Centres Especials d'Ocupació.

Quanties

En general
 
11.113 €

Si la persona contractada és dona o persona amb discapacitat

 
14.288 €
Si és víctima de violència de gènere
 
23.814€
Si es tracta de persona amb discapacitat severa
 
31.752€

Persones destinatàries finals:

 • Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Servicis Socials de qualsevol administració públic
 • Persones en situació de desocupació de llarga duració
 • Persones majors de 50 anys
 • Persones amb discapacitat
 • Dones víctimes de violència de gènere
  Les persones destinatàries finals hauran d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA fins a la seua contractació.

Actuacions susceptibles de suport:

Contractació indefinida inicial a jornada completa. En el cas de les persones amb discapacitat severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada d'almenys 15 hores setmanals.

Condicions de la contratació:

 • La contractació haurà d'efectuar-se a partir del 29 de juny de 2024
 • Haurà de suposar un increment net de la plantilla en relació amb la plantilla mitjana dels últims 30 dies anteriors a la contractació.
 • Les persones contractades han de prestar els seus servicis en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana.

Exclusions:

Queden exclosa els següents suposats:

 • Contractes fixos discontinus
 • Contractes de servici de la llar familiar
 • Contractes a temps parcial, excepte en el cas d'almenys 15 hores setmanals per a persones amb discapacitat severa
 • Contractació realitzada per ETT
 • Persones treballadores que hagueren acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora o amb alguna entitat vinculada directament o indirectament amb la mateixa en els sis mesos anteriors.
 • Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació
 • Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Relacions laborals de caràcter especial
 • Contractacions de persones que siguen sòcies, administradores o figures similars.
 • Relació de parentiu fins al segon grau amb els càrrecs directius de l'entitat ocupadora
 • Persones que hagueren tingut algun contracte indefinit o fix-discontinu (encara que es trobaren en període d'inactivitat) en els 3 mesos previs a la contractació, llevat que la nova contractació corresponga a un grup de cotització superior i resulte adequada al nivell i currículum de la titulació acadèmica oficial que acredite. Les titulacions d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat no habiliten esta excepció.

Enllaços de interés:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97