Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Subvencions per a la contractació de persones amb discapacitat

Oberta
Del 28/06/2024 al 10/09/2024

Altres

Fomentar la contractació indefinida de persones amb discapacitat procedents de centres especials d'ocupació, així com la contractació temporal de persones amb discapacitat severa.

Objecte

Beneficiaris

Entitats ocupadores de naturalesa jurídica privada, incloses les persones enquadrades en el RETA, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Excloses les comunitats de béns, societats civils i els Centres Especials d'Ocupació.

Quanties

Per a la contractació indefinida de persones procedents de CEO
 
14.288€
Contractació indefinida de víctima violència de gènere
 
23.814€
Contractació indefinida de persona amb discapacitat severa
 
31.752€
Per als casos de contractació temporal a jornada completa de persones amb discapacitat severa, pel nombre mínim de mesos del seu contracte
 
992€
Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals seran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.

Personas destinatàrias finals;

 •  Persones amb discapacitat procedents d'un Centre Especial d'Ocupació
 • Persones amb discapacitat severa
  Excepte les persones amb discapacitat procedents d'un CEO, les persones destinatàries finals hauran d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA fins a la seua contractació.

Actuacions susceptibles de suport:

 • Contractació indefinida a jornada completa de les persones desocupades procedents d'un CEO
 • Contractació per un període entre 3 i 12 mesos de persones amb discapacitat severa

Condiciones de la contratación:

 • La contractació haurà d'efectuar-se a partir del 27 de juny de 2024
 • Haurà de suposar un increment net de la plantilla en relació amb la plantilla mitjana dels últims 30 dies anteriors a la contractació.

Exclusions:

Queden exclosa els següents suposats:

 • Contractes fixos discontinus
 • Contractes de servici de la llar familiar
 • Contractes a temps parcial, excepte en el cas d'almenys 15 hores setmanals per a persones amb discapacitat severa
 • Persones treballadores que hagueren acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora o amb alguna entitat vinculada directament o indirectament amb la mateixa en els sis mesos anteriors.
 • Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació
 • Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Relacions laborals de caràcter especial
 • Contractacions de persones que siguen sòcies, administradores o figures similars.
 • Relació de parentiu fins al segon grau amb els càrrecs directius de l'entitat ocupadora
 • Persones que hagueren tingut algun contracte indefinit o fix discontinu en els tres mesos previs a la contractació, llevat que procedisquen de CEO

Enllaços de interés:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97