Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Subvenció per a persones emprenedores i PIMES en suport a l’inici i consolidació del seu projecte empresarial (EMPIME)

Finalitzada
Del 10/06/2024 al 10/07/2024

Emprenedoria

Ajudes destinades a persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana que aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'inici i la consolidació del seu projecte empresarial.

Objecte

Beneficiaris

Persones emprenedores (empresari/ària individual)  
Pimes Que emprenguin o hagin emprès en els darrers 5 anys una activitat econòmica o productiva que ofereixi un avantatge competitiu

Quantia

Percentatge a aplicar sobre les despeses subvencionables *
 
70%
*  Fins un màxim de 15.000€

Requisits

 • Tindre el domicili social a la Comunitat Valenciana.
 • Que el projecte empresarial tinga relació amb algun sector d'activitat en auge que ofereixi oportunitats de futur. Es consideraran activitats en auge:
  • Transport, mobilitat sostenible i logística.
  • Ciberseguretat, serveis digitals, tecnològics i intel·ligència artificial.
  • Medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular i energies renovables.
  • Agrari i alimentari.
  • Món rural i smart cities.
  • Activitats artístiques, recreatives i dentreteniment.
  • Turisme i hostaleria.
  • Serveis financers i immobiliaris.
  • Esport, salut, benestar i estètica.
  • Economia de les cures.
  • Sector aeroespacial.
  • Educació.

Així mateix, amb la justificació prèvia, es podrà tenir en consideració un altre sector en auge.

Actuacions subvencionables

 • Aquestes ajudes aniran destinats a sufragar les despeses corrents estrictament necessàries generades per l'activitat objecte de la subvenció, NO podent destinar-se a inversions NI a adquisicions patrimonials.
 • Només seran subvencionables les actuacions desenvolupades ENTRE EL 01 de JULIOL de 2023 I EL 31 de MAIG de 2024 i les despeses dels quals hagin estat efectivament PAGADES entre aquestes mateixes dates.
 • El pressupost mínim subvencionable del projecte empresarial serà de 5.000 euros, IVA exclòs.

Despeses subvencionables

 • Despeses laborals de personal propi i bestretes societàries que s'hagin realitzat entre l'1 de juliol de 2023 i el 31 de maig de 2024. El personal haurà d'estar emprat a la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina que es tindrà en compte és de 3.000 euros.
 • Despeses de contractació de col·laboracions externes, com a consultories, serveis professionals i assistències tècniques, per a l'inici i la consolidació del projecte empresarial, fins a un import màxim de 10.000 euros.
 • Despeses d'assessoria jurídica i despeses notarials i registrals per a la realització del projecte subvencionat, que siguin indispensables per a la seva adequada preparació o execució.
 • Despeses de lloguer de locals, coworking, despatxos o espais per exercir l'activitat empresarial.
 • Despeses de serveis de publicitat, difusió i màrqueting, inclòs el màrqueting digital i canals en línia i canals en línia, entre d'altres. S'inclouen expressament en aquest apartat les despeses de disseny i desenvolupament del packaging i identitat del producte o servei.

 

Documentació a aportar

A més dels formularis de sol·licitud requerits a la convocatòria, s'hauran d'adjuntar els documents següents:

 • Còpia de l'ALTA a l'IAE per al cas d'empresaris individuals i, en el cas de pimes, còpia de l'escriptura pública de constitució inscrita al Registre Mercantil o al registre que correspongui.
 • Projecte empresarial en format PDF. La no presentació del projecte empresarial, així com la no emplenar algun dels seus apartats no serà objecte d'esmena.
 • Per al personal empleat, s'acreditarà amb contracte laboral, darrera nòmina i alta a la SS.
  Compte justificatiu a EXCEL i PDF.

Enllaços de interés:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97