Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Subvenció foment ocupació autònoma

Oberta
Del 14/05/2024 al 31/07/2024

Emprenedoria
Terminis

Termini de sol•licitud: Desde el 14 de maig fins 31 de julio de 2024

Objecte:

Fomentar l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió de subvencions a les persones desocupades que, reunint els requisits indicats en el resolc tercer, s'establisquen com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors

 

Beneficiaris:

Persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en Labora Servici Valencià d'Ocupació i Formació, que s'establisquen com a persones treballadores autònomes o per compte propi i complisquen els requisits següents:

a) comptar amb un Pla d'empresa de l'activitat a realitzar, que contemple la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d'inversions i pla de viabilitat per a poder dur a terme esta activitat

b) l'activitat autònoma ha de tindre caràcter innovador. A este efecte, es considerarà que té caràcter innovador si complix alguna de les següents condicions:

  • Els projectes que oferixen alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents.
  • Les activitats en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar servicis.

c) es idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes. La persona sol·licitant ha d'acreditar tant la formació a què fa referència l'apartat c.1) com la formació a la qual fa referència l'apartat c.2):

 • c1) Formació professional oficial (del sistema educatiu o formació professional per a l'ocupació) o educació universitària (grau, màster o curs d'expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci
 • c2) Formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera de màrqueting digital.

 

Poden ser beneficiàries les persones treballadores autònomes o per compte propi quan formen part de comunitats de béns o societats civils.

 

Queden exclosa:

 

 • Socis de societats mercantils, cooperatives i societats laborals
 • Familiars col·laboradors d'una altra persona que treballa per compte propi

 

Condicions per a la concessió de la subvenció:

 • Haver-se donat d'alta en el RETA o en la mutualitat corresponent
 • Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat
 • Figurar d'alta en el cens d'obligats tributaris
 • No haver realitzat la mateixa activitat o similar com a persones treballadores autònomes o per compte propi en els sis mesos anteriors a l'inici de l'activitat que dona lloc a la sol·licitud de la subvenció (s'exceptuen els casos de víctimes de violència de gènere)
 • No haver sigut beneficiari ni l'any 2022 ni l'any 2023 d'altres subvencions de *Labora
 • El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats del Mapa de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

Quantia:

 • L'import de la subvenció ascendix a 5.000 euros si la persona beneficiària és un home
 • 6.000 euros si és una dona
 • 6.600 euros si és una dona víctima de violència de gènere

 

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig al 31 de juliol de 2024

 

Enllaç a la convocatòria

Més informació i tràmits de sol·licitud

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97