Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Programa NEOTEC

Propera obertura
Del 28/02/2023 al 20/04/2023

Altres
Organisme promotor

CDTI.

Ajudes públiques a nous projectes empresarials del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris/ies:

Xicotetes empreses, d'acord amb la definició establerta en l'apartat 11 de l'Annex I de l'Ordre CIN/373/2022, de 26 d'abril, que complisquen a més els requisits per a considerar-se empresa innovadora, segons allò establers en l'apartat 10 de l'Annex I de l'Ordre, sempre que estiguen vàlidament constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia i residència  fiscal en Espanya.

Requisits:

Estar constituïdes como a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa.

Característiques:

1. Les ajudes d'aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
2. El finançament concedit tindrà els següents límits:
a. Amb caràcter general es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l'actuació, sense comptar la formació prevista en l'Annex II de l'actual convocatòria, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
b. En les actuacions que incloguen la contractació laboral d'almenys un doctor, en els termes previstos en l'Annex I, es podrà finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, sense comptar la formació prevista en l'Annex II de la convocatòria, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.
c. Addicionalment, la quantia de l'ajuda es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista en l'Annex II de la present convocatòria i compleixin tots els requisits indicats en aquest.
3. L'actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense comptar les despeses de formació prevists en l'Annex II.
4. Les ajudes se sol·licitaran per a actuacions plurianuals, de manera que les actuacions subvencionables hauran d'iniciar-se en 2023 i finalitzar el 31 de desembre de 2024, sol·licitant en tot cas ajuda per a l'any 2023.

Costos subvencionables:

a. Inversions en equips.
b. Despeses de personal. Es recolliran els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte o activitat pertinent. Podran imputar-se despeses al projecte tant de personal amb contracte laboral com de personal autònom soci de l'empresa, incloses les noves contractacions de doctors. El cost hora màxim finançable serà de 40 €, incloent-hi la seguretat social a càrrec de l'empresa.
c. Materials.
d. Col·laboracions externes / assessoria.
e. Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i altres despeses derivades, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació, prevists en l'Annex II. També seran subvencionables les despeses derivades de l'informe d'auditor requerit en l'Annex VI de la present convocatòria. Aquests últims tindran un límit màxim de 2.000 euros.

Condicions especials:

Es reforçarà el suport a projectes empresarials liderats per dones, ja que aquestes es troben, encara, lluny dels nivells d'igualtat desitjats, especialment en l'àmbit de la creació de noves empreses. En aquest sentit, es preveu una acció positiva consistent en una reserva pressupostària mínima de 5.000.000 euros (d'un total de 40.000.000€) que es destinarà a projectes liderats per dones.

Més informació

Més informació ací.

El proper 31 de març de 10 a 12h en la seu de CEV València tindrá lloc una jornada informativa.

Inscripcions ací.

Fitxa de la jornada.

Presentació de la jornada.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97