Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

PROGRAMA NEOTEC: Ajudes a nous projectes empresarials d’empreses innovadores.

Propera obertura
Del 10/04/2024 al 10/05/2024

Innovació I+D
Terminis

Des del 10 d'abril al 10 de maig de 2024

OBJECTE:

Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor (d'ara en avant doctor/és) a l'empresa per a reforçar les seues capacitats d'absorció i generació de coneixement.
No s'adeqüen les empreses el model de negoci de les quals es base, primordialment, en servicis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

BENEFICIARIS:

Les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol•licituds d'ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol•licitud.

QUANTIA:

Amb caràcter general, es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. En les actuacions que incloguen la contractació laboral d'almenys un doctor, en els termes previstos en la convocatòria, es podrà finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari. Addicionalment, la quantia de l'ajuda es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagen sol•licitat la formació prevista en la convocatòria i complisquen tots els requisits indicats en la mateixa sobre aquest tema.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Es finançaran les despeses destinades a la posada en marxa d'un nou projecte empresarial d'empreses innovadores, sempre que estiguen inclosos en el pla d'empresa i siguen necessaris per al desenvolupament d'este. En concret, es podran finançar les següents despeses: Inversions en equips, despeses de personal, materials, col•laboracions externes / assessoria i altres costos com: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol•licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació, i despeses derivades de l'informe d'auditor.

L'actuació haurà de tindre un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense comptar les despeses de formació previstos en la convocatòria.
Les ajudes se sol•licitaran per a actuacions anuals o plurianuals. En tot cas, les actuacions subvencionables hauran d'iniciar-se l'1 de gener de 2025, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2025, en el cas que el projecte tinga una duració d'un any, o bé el 31 de desembre de 2026, si el projecte té una duració de dos anys.

 

Enllaç a la convocatòria

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97