Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Programa Energies Renovables 2024

Propera obertura
Del 14/05/2024 al 13/06/2024

Energia
Terminis

Des del 14 de maig al 13 de juny de 2024

OBJECTE

Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables en la Comunitat Valenciana.
El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

BENEFICIARIS

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que s'estableix en l'annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.
No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics

 

QUANTIA

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, Ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.
S'estableix un màxim d'ajuda de 200.000 euros per projecte .

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pèl·lets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa
  • Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.
  • Energia eòlica aïllada.
  • Energia minihidràulica aïllada.

 

TERMINI

Des del 14 de maig al 13 de juny de 2024

 

 

Més informació i tramitació:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97