Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Programa d’ajudes Diagnòstic d’Innovació Comercial 2023

Propera obertura
Del 25/04/2023 al 31/07/2023

Altres Transformació digital
Terminis

Obertura del període de sol·licituds: Final del mes d'abril

Organisme promotor

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i la Cambra de Comerç, amb finançament del Fons Social Europeu.

Els Diagnòstics d'Innovació Comercial són un programa d'ajuda dirigit a empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comerç minorista i a les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms que operen en aquest sector.

El seu objectiu principal és contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de Diagnòstics individualitzats i informes de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció, per part d'aquests de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva.

El programa és totalment gratuït.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries, si compleixen aquests requisits, i els altres indicats en la convocatòria corresponent:

 • Pimes, d'acord amb la definició recollida en l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (http://www.boe.es/doue/2014/187/l00001-00078.pdf) o autònom.
 • Estar donada d'alta en el Cens del *CNAE-2009 Grup 47 o que estiga donada d'alta en l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66 (s'exclouen les farmàcies), de la Secció Primera de l'Annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la província de València.

Presentació de sol·licituds:

​El tràmit de sol·licitud de participació es pot dur a terme, únicament, a través de Seu electrònica. Per a això haurà de disposar de Certificat Digital i de l'aplicació autosignatura.

La persona signant, titular del Certificat Digital, haurà de tindre la condició de representant legal de l'empresa o acreditar la seua representació per qualsevol mig vàlid en dret.

S'hauran d'emplenar i presentar al costat de la Sol·licitud de participació (Annex I):

 • Declaració responsable del compliment de les condicions de participació (Annex III).
  Document que acredite alta en algun dels epígrafs d'activitat del *CNAE-2009 Grup 47 o de l'alta en l'IAE en algun dels següents epígrafs (64 o 65 o 66).
 • Persona física, còpia del DNI del sol·licitant.
 • Persona jurídica, còpia de:
  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients.
  • Poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signant haurà de tindre la condició de representant legal de l'empresa).
  • Targeta d'Identificació Fiscal de l'empresa.
 • Es realitzarà periòdicament una validació de sol·licituds, des de l'obertura de termini de presentació fins a cobrir la totalitat de les places del programa.

Una vegada presentada la sol·licitud i realitzada la selecció es notificarà a l'empresa la resolució d'admissió, esmena o rebuig d'aquesta. En cas d'admissió el representant legal de l'empresa haurà de signar un Conveni de participació (DECA). La signatura d'aquest Conveni significarà la participació efectiva de l'empresa en el Programa de Diagnòstic d'Innovació Comercial.

Està prevista la publicació de la convocatòria de 2023 a la fi del mes d'abril.

La concessió serà per ordre de presentació de sol·licituds, fins a finalització de la dotació econòmica.

Més informació

a) Contacta amb els nostres tècnics (Oficina de Projectes Europeus de Gandia): 96 2959697   //   proyectoseuropeos@gandia.org

b) Apartat web específic a Cámara Valencia: Info e inscripciones

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97