Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

PIME SOSTENIBLE 2024

Oberta
Del 08/05/2024 al 30/09/2024

Altres

OBJECTE:

El Programa Pime Sostenible té com a objectiu principal millorar la competitivitat de la pime espanyola mitjançant l'impuls de la sostenibilitat, així com reactivar l'economia sobre la base de la sostenibilitat, posant en valor les seues repercussions econòmiques, socials i mediambientals, i a l'Agenda 2030.

 

BENEFICIARIS:

Pimes donades d'alta en el Cens de l'Impost d'activitats Econòmiques en l'activitat objecte de subvenció abans de l'1 de gener de 2022 i en les quals concórreguen aquestes característiques:
• Tindre una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l'última anualitat.
• Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de València de conformitat amb les dades recollides en el cens.
En el cas que una empresa posseïsca diverses seus o centres productius el centre destinatari i directament beneficiari del Programa ha d'estar situat en algun dels municipis anteriorment citats.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les unions temporals d'empreses (UTE), associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.
Així mateix, queden excloses les persones en situació d'autoocupació que tinguen la consideració d'autònoms societaris o autònoms col·laboradors.

 

QUANTIA:

El cost elegible associat a la implantació dels plans d'acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats), que seran pre finançats íntegrament per l'empresa destinatària.
El percentatge màxim d'ajuda a percebre per cada empresa serà del 60% sobre el cost elegible indicat, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda per empresa serà de 4.494 euros.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: 

Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat

Aquesta fase consisteix en l'elaboració d'un Diagnòstic Assistit en matèria de Sostenibilitat que permetrà a la Pime analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seues possibilitats de millora mitjançant l'estudi de:
•Petjada de carboni.
• Eficiència energètica
• Economia Circular
• Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.
El diagnòstic és totalment gratuït per a l'empresa.

Fase II: Implantació de Solucions Sostenibles
Una vegada finalitzada la fase anterior, comença l'execució del Pla d'Implantació, en la qual es recolzarà econòmicament a les PIMES en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la sostenibilitat derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic.

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, realitzen la implantació de les solucions establides en el Diagnòstic. L'import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat.
El cost elegible associat a la implantació dels plans d'acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats).

 

TERMINI:

Des del 8 de maig a les 9 hores fins el 30 de setembre a les 14 hores

Enllaç a la convocatòria:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97