Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

PIME INNOVA 2024

Oberta
Del 26/04/2024 al 30/09/2024

Innovació I+D
Terminis

Des del 26 d'abril al 30 de setembre de 2024, llevat que els fons s'esgoten abans.

OBJECTE:

Impulsar la innovació, com a eina competitiva clau en l'estratègia de les pimes, així com maximitzar les oportunitats que ofereix per a millorar la productivitat i competitivitat. Per a això, impulsarà l'adopció, per part d'aquestes, de metodologies que permeten incorporar la innovació de mode sistemàtic a la seua activitat empresarial habitual.

 

BENEFICIARIS:

Pimes donades d'alta en el Cens de l'Impost d'activitats Econòmiques en l'activitat objecte de subvenció abans de l'1 de gener de 2022 i en les quals concórreguen aquestes característiques:
• Tindre una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l'última anualitat.
• Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de València de conformitat amb les dades recollides en el cens.
En el cas que una empresa posseïsca diverses seus o centres productius el centre destinatari i directament beneficiari del Programa ha d'estar situat en algun dels municipis anteriorment citats.

Queden excloses d'aquesta convocatòria les comunitats de béns i les societats civils, així com les unions temporals d'empreses (UTE), associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.
Així mateix, queden excloses les persones en situació d'autoocupació que tinguen la consideració d'autònoms societaris o autònoms col·laboradors.

 

QUANTIA:

El cost elegible associat a la implantació dels plans d'acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats), que seran *pre finançats íntegrament per l'empresa destinatària.

El percentatge màxim d'ajuda a percebre per cada empresa serà del 60% sobre el cost elegible indicat, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda per empresa serà de 4.494 euros.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

a) Diagnòstic Assistit en Innovació, que permetrà a la Pime analitzar el seu nivell en matèria d'innovació i les seues possibilitats de millora mitjançant l'estudi del nivell de competitivitat de l'empresa en el seu entorn econòmic i de mercat.
b) Ajudes econòmiques per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran en el Pla Personalitzat d'Implantació que tindrà en compte les característiques i el sector d'activitat de l'empresa.

El termini màxim per al desenvolupament de la fase d'ajudes és de 6 mesos.

Des del programa se subvencionaran les despeses associades a l'execució del Pla d'Implantació per part de proveïdors lliurement seleccionats per l'empresa beneficiària.

 

TERMINI:

Des del 26 d'abril al 30 de setembre de 2024, llevat que els fons s'esgoten abans.

Enllaç a la convocatòria

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97