Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

MOVES III – Infraestructures de recàrrega

Oberta
Del 08/10/2021 al 31/07/2024

Energia Mobilitat
Terminis

Del 8 d'octubre de 2021 fins al 31 de juliol de 2024.

Organisme promotor

IVACE ENERGIA

Què es finança en aquesta ajuda?

Són susceptibles de suport els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa.

En el cas de comunitats de propietaris, a més seran subvencionables les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i del servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

Qui pot beneficiar-se de l'ajuda?

Persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

Quins requisits ha de tindre la infraestructura de recàrrega?

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d'accés públic com d'ús privat i podrà estar destinada als següents usos:

 • Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars.
 • Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 • Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota.
 • Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
 • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

A partir de quina data la compra és elegible?

Es podran subvencionar les compres a partir del 9 d'abril de 2021. 

Quin és l'import de l'ajuda?

 • Caso 1: Particulars, autònoms, comunitats, propietaris, administració sense activitat econòmica ...... 70%
 • Caso 2: Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés públic i P≥50kW  ...... 35% (45% medjana empresa y 55% petita empresa)
 • Caso 3: Empreses i ens públics amb activitat econòmica recarrega accés privat (qualsevol potència) o accés públic amb P <50kW ...... 30%

** Potència (P) és del punt de recàrrega

En los municipios de <5.000 habitantes, los porcentajes de ayuda tienen un incremento.

Límit d'ajuda que puc rebre:

 • Particulars: 5.000€/expediente
 • Empreses, administració, Comunitat Propietaris: 800.000€/expedient, amb un màxim de 2,5 M€ per convocatòria
 • Autònoms: limite establit pel reglament de minimis. La quantia de la subvenció o ajuda acumulada que haja percebut pel concepte de minimis en l'exercici actual i en els dos exercicis anteriors, no podrà excedir de la quantitat de 200.000 euros.

Per al cas d'autònoms que realitzen operacions per compte d'altri de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722 de l'IAE), límit de 100.000 euros.

Avís. Aquest Reglament no permet accedir a les ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega als autònoms donats d'alta en les següents activitats:

 • Producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura.
 • Producció primària de productes agrícoles.

Com accedir a l'ajuda? de manera directa mitjançant certificat electrònic a través de la pàgina web de la IVACE www.ivace.es en l'apartat d'ajudes d'Energia.

Bases reguladores: DOGV 20/07/2021

Convocatòria:  DOGV 20/07/2021

Correcció d'errors de convocatòria (DOGV 21/07/2021)

RD 821/2023 (BOE 14/11/2023)

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97