Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

MOVES III – Flotes de vehicles d’empreses

Propera obertura
Del 20/01/2022 al 20/03/2022

Mobilitat
Organisme promotor

IDAE

Quines actuacions són subvencionables, en aquesta convocatòria?

Projectes integrals de renovació de flota que incloguen almenys, la “Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible” (Actuació 1) podent també recollir iniciatives de “Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments de l'empresa o entitat sol·licitant” (Actuació 2), i “Actuacions de Transformació de la flota cap a l'electrificació” (Actuació 3).

No podran ser incentivats els turismes i furgonetes (vehicles M1 i N1) les emissions dels quals siguen superiors a 50 *gCO2/km i els vehicles de categoria L (cuatricicles, motos i ciclomotors) de més de 0 *gCO2/km.

Qui pot acollir-se a aquestes ajudes?

Qualsevol tipus d'empresa amb personalitat jurídica pròpia.

  • El sector públic institucional.
  • De quant és l'ajuda que es pot aconseguir?

Per a l'actuació 1, la quantia de les ajudes varia segons la mena de beneficiari, la tipologia de vehicle i la seua motorització i de si es realitza ferrallament d'un altre vehicle. Els imports de les mateixes venen recollits en Annex III a l'Ordre *TED/1427/2021, de 17 de desembre de bases reguladores del programa.
Quant a les actuacions 2 i 3, la intensitat de l'ajuda és del 40% dels costos subvencionables, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i en 20 punts percentuals si les ajudes van destinades a micro o empreses menudes.

La convocatòria estableix uns mínims i màxims d'ajuda per als projectes que es presenten:

  • Per a l'Actuació 1: Un mínim de 25 vehicles i un màxim de 500 vehicles per sol·licitud, per sol·licitud.
  • Per a l'Actuació 2: El nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior a nombre de vehicles incentivats.
  • Per a l'Actuació 3: Un màxim d'ajuda equivalent al 20% de l'ajuda total sol·licitada.

Aquest és un programa en concurrència competitiva

Més informació

IDAE MOVES III Flotes

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97