Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Línia Directa d’Expansió LIC A

Propera obertura
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Altres Energia Internacionalització Mobilitat Transformació digital
Terminis

Oberta tot l'any.

Organisme promotor

CDTI

Els projectes d'innovació tecnològica són projectes realitzats per empreses amb caràcter aplicat, molt pròxims al mercat i amb risc tecnològic mig/baix, amb facilitat d'abast dels objectius previstos tant tècnics com comercials i amb curts períodes de recuperació de la inversió, que facen costat a l'empresa en la millora de la seua competitivitat mitjançant la incorporació de tecnologies emergents.
Aquesta tipologia d'ajuda té com a objectiu potenciar la innovació en determinades regions espanyoles més desfavorides i/o que travessen especials dificultats econòmiques, a través de la millora de capacitats d'empreses que proposen projectes d'inversió tecnològicament innovadors que faciliten el seu creixement.

En aquesta línia, es concediran les següents ajudes a la inversió:
• Ajudes a la inversió inicial, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb:

- La creació d'un nou establiment,
- L'ampliació de la capacitat d'un establiment existent,
- La diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no es produïen en aquest, o
- Una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent.

• Ajudes a la inversió inicial en favor d'una nova activitat econòmica, entenent com a tal la inversió en actius materials i immaterials relacionada amb:
- La creació d'un nou establiment, o
- La diversificació de l'activitat d'un establiment, sempre que la nova activitat no siga una activitat idèntica o similar a la realitzada anteriorment en l'establiment.

Beneficiaris:

Podran tindre la condició de beneficiaris de les ajudes les pimes que estiguen vàlidament constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, i desenvolupen un projecte d'inversió.
Es consideren empreses totes aquelles societats que s'hagen constituït conforme a la Llei de Societats de Capital (societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat comanditària per accions).
Així mateix, es consideraran a aquest efecte com a empreses aquelles entitats l'activitat principal de les quals siga la realització d'activitats econòmiques, això és, que oferisquen béns i/o serveis en un determinat mercat (per exemple, Societats Agràries de Transformació, Societats Cooperatives, Societats Laborals, Entitats Públiques Empresarials, Societats Mercantils Estatals, etc.).

Inversions i despeses elegibles i no elegibles:

Es consideren inversions i despeses elegibles:
• L'adquisició d'actius fixos nous que suposen una innovació tecnològica i millora de capacitats productives en l'empresa (grup) que realitza el projecte.
La inversió podrà materialitzar-se en actius fixos nous materials i immaterials:
• «Actius Materials»: actius consistents en instal·lacions, maquinària i equips;
• «Actius Immaterials»: actius que no tenen una materialització física o financera, com les patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial.
Els actius fixos nous immaterials seran admissibles per al càlcul dels costos d'inversió si compleixen a més les següents condicions:

a) Utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajuda i incloure's en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte al qual es destina l'ajuda durant almenys tres anys.
b) Ser amortitzables.
c) Adquirir-se en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

Tota inversió no justificada pel sol·licitant podrà ser eliminada del pressupost elegible del projecte.

Les subcontractacions no són elegibles.

Pressupost mínim finançable: 175.000€ (màxim de 30.000.000 €).

Durada dels projectes:
Els projectes d'inversió finançats per aquesta línia tindran una duració mínima de 6 mesos i màxima de 24 mesos, amb una sola fita.

Tipus d'interès aplicable y període de amortització: 

El tipus d'interès serà fix i igual a l'Euribor a un any + 1%, que s'establirà en el moment de l'aprovació de l'ajuda. En el cas que l'Euribor aconseguisca valors negatius el CDTI considerarà el seu valor com a zero pel que el tipus d'interès aplicable serà de l'1%.

El període d'amortització serà de 9 anys, amb un any de carència de capital a comptar des de la data de finalització prevista del projecte.

Modalitat i característiques de l'ajuda:

Els projectes es finançaran mitjançant una ajuda parcialment reembossable, amb una cobertura de fins al 75% del pressupost total aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.
El beneficiari de les ajudes haurà d'aportar una contribució financera mínima del 25% dels costos elegibles, bé a través dels seus propis recursos, bé mitjançant finançament extern exempt de qualsevol tipus d'ajuda pública, que cobrisca el percentatge d'inversió no finançat pel CDTI.
L'ajuda que es concedisca mai podrà ser superior a l'ajuda sol·licitada per l'empresa per al projecte i estarà supeditada a la disponibilitat de fons per part del CDTI.

Presentació de sol·licituds:

Via seu electrònica de CDTI (https://sede.cdti.gob.es).

Més informació

Més informació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97