Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Incentius a projectes pilot singulars de Comunitats Energètiques Programa CE IMPLEMENTA: 4a convocatòria

Propera obertura
Del 19/12/2022 al 13/02/2023

Organisme promotor

IDAE

Programa d'ajudes específicament dirigit a la posada en marxa de projectes pilot singulars realitzats per Comunitats Energètiques, que fomenten la participació en el sector energètic d'actors no participants en el mateix tradicionalment, amb la finalitat de facilitar el desplegament d'aquesta mena d'iniciatives a escala nacional, identificant i eliminant les barreres que impedisquen el seu establiment.

Els projectes hauran de contindre entre les seues actuacions, almenys una en qualssevol de les següents quatre primeres àrees, de les cinc àrees que es detallen a continuació, que són subvencionables:

I. Energies renovables elèctriques associades a una o diverses de les fonts d'energia següents: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.

II. Energies renovables tèrmiques associades a una o diverses de les fonts d'energia següents: aerotèrmia, biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotèrmia i solar tèrmica, així com als sistemes d'aprofitament d'aquestes fonts.

III. Eficiència energètica associada a la millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.

IV. Mobilitat sostenible associada a una o diverses de les aplicacions següents: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i adquisició de vehicles elèctrics endollables o de pila de combustible per a mobilitat compartida.

V. Gestió de la demanda associada a una o diverses de les aplicacions següents: emmagatzematge darrere del comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d'emmagatzematge innovadors que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries de vehicles (segona vida de bateries), agregació de la demanda d'energia tèrmica i sistemes per a proporcionar flexibilitat de la demanda.

Les convocatòries podran incloure actuacions addicionals.

Els projectes hauran de tindre una inversió mínima, per projecte, superior a 1.000.000€.

Aquesta 4a convocatòria d'ajudes, compta amb un pressupost disponible de 30.000.000 €.

L'àmbit d'actuació de la convocatòria és tot el territori nacional.

Beneficiaris: qualsevol persona jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïda, que tinga el seu domicili fiscal a Espanya, que conforme una Comunitat Energètica, i que complisquen amb les següents ...

Obligacions i requisits essencials:

 • Permetre una participació oberta i voluntària en la Comunitat Energètica.
 • Acreditar l'existència d'un mínim de cinc socis en la Comunitat Energètica, sent almenys un d'ells una persona física o una pime.
 • Acreditar que el control efectiu de la Comunitat Energètica l'exerceixen socis o membres que siguen persones físiques, entitats locals o pimes.
 • Acreditar que la finalitat primordial de la Comunitat Energètica consisteix a oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o socis o a la localitat on desenvolupe la seua activitat, en lloc de generar guanys financers.
 • Acreditar la participació del 100% de la propietat dels actius o instal·lacions subvencionables per part de la Comunitat Energètica beneficiària.
 • Els beneficiaris hauran de garantir el respecte al principi de DNSH i l'etiquetatge climàtic, mitjançant la presentació de la declaració responsable que es posarà a la disposició de la present convocatòria.

Són criteris excloents de la convocatòria:

 • La no adequació del projecte i l'entitat beneficiària als requisits de la convocatòria.
 • No enquadrar-se el projecte en cap de les tipologies de les actuació referides.
 • Projectes que només incloguen estudis.
 • Actuacions que directament o indirectament ocasionen un perjudici significatiu al medi ambient «principi DNSH».
 • Que la valoració del projecte presentat no aconseguisca la puntuació mínima que s'estableix  en la convocatòria, de 30 punts.

La convocatòria és per concurrència competitiva. Això és, es valoren els projectes segons la seua puntuació en els criteris que es defineixen més avall.

Quantia i intensitat de l'ajuda: (articles 10 de les bases reguladores i 9 de la convocatòria, i annexos II i III de la convocatòria)

Intensitat de les ajudes màximes per àrees d'actuació, % dels costos subvencionables en cadascuna d'elles:

 • Actuacions emmarcades en l'apartat d'Energies renovables elèctriques: 60%
 • Actuacions emmarcades en l'apartat d'Energies renovables tèrmiques: 60%
 • Actuacions emmarcades en l'apartat d'Eficiència Energètica: 30%
 • Actuacions emmarcades en l'apartat de Mobilitat sostenible: 40%
 • Actuacions emmarcades en l'apartat de Gestió de la demanda: la mateixa que la intensitat d'ajuda màxima d’aplicació a l'àrea d'actuació al qual estiga associada.

* Fins a 60% per a infraestructures de recàrrega o proveïment de carburant d'accés públic per a vehicles de carretera d'emissió zero o de baixes emissions.

L'ajuda màxima que podrà sol·licitar-se per a un projecte serà la suma de les ajudes màximes per a cada àrea d'actuació d'aquest.

L'ajuda sol·licitada per a un projecte serà la suma de les ajudes sol·licitades per a cada àrea d'actuació i haurà de ser menor o igual a l'ajuda màxima del projecte. Aquesta ajuda es podrà calcular en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Les quanties i ajudes màximes per projecte i activitat es detallen, per a cada subapartat, en les taules que figuren en l'Annex III de la convocatòria

 

Criteris de valoració dels projectes:

A. Característiques del projecte (40 punts)

 • 1. Els socis o membres són exclusivament persones físiques, pimes o entitats locals. 10
 • 2. Socis o membres situats en les proximitats del projecte. 10
 • 3. Projectes multi-component i innovadors. 20

B. Viabilitat econòmica (25 punts)

 • 1. Reducció sobre l'ajuda màxima. 15
 • 2. Pla de negoci i cadena de valor. 10

C. Externalitats (35 punts)

 • 1. Impacte social i de gènere. 20
  2. Dinamització social. 5
  3. Adequació prioritats autonòmica i/o locals. 10

D. Total màxim puntuació a concedir a cada projecte: 100

L'avaluació de cadascun d'aquests criteris es realitzarà sobre la base del compliment dels requisits que s'estableixen en l'Annex II de les bases reguladores

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97