Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Impuls al posicionament de les empreses I màrqueting de producte turístic de la comunitat valenciana

Propera obertura
Del 13/05/2024 al 27/05/2024

Altres
Terminis

TERMINIDel 13 al 27 de maig de 2024

OBJECTE:

Incentivar la realització, durant 2024, de projectes que contribuïsquen a millorar el posicionament i la competitivitat empresarial, així com la visibilitat en el mercat nacional i internacional de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a través de la millora de la sostenibilitat, l'accessibilitat, i la posada en mercat de productes i/o serveis.


BENEFICIARIS:

Les empreses turístiques, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que estiguen inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana abans de la data de publicació d'aquesta resolució en el DOGV, i que formen part d'algun dels següents col·lectius:

  1. a) Titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.
  2. b) Titulars d'agències de viatges inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana. c) Empreses de turisme actiu inscrites en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

d) Establiments de restauració inscrits en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana

Empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, incloses les comunitats de béns i les societats civils, que abans de la data de publicació d'aquesta resolució en el DOGV estiguen adherides a Creaturisme o bé disposen, del Distintiu «Compromís amb la Qualitat Turística» en el marc del Programa SICTED CV.

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

- Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte relatiu a un o diversos dels següents àmbits:
a) Promoció i publicitat en un entorn omnicanal (físic i digital).
b) Comercialització i posada en mercat de productes i/o serveis turístics experiencials.
c) Sostenibilitat i ludificació.
- El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda  del 70% sobre el cost subvencionable.

El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que es disposa en la present resolució, puguen ser objecte d'ajuda, podent l'IVA formar part del cost subvencionable sempre que siga suportat efectivament per la persona o entitat beneficiària de l'ajuda i no siga compensable o recuperable, circumstància que s'haurà d'acreditar conforme s'indica en l'article 8, apartat e), d'aquesta resolució

TERMINIDel 13 al 27 de maig de 2024

 

Enllaç a la convocatòria

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97