Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Convocatòria ajudes 2022 i bases reguladores del Programa «Generació Digital: Agents del Canvi»

Propera obertura
Del 15/11/2022 al 14/12/2022

Transformació digital
Terminis

Fins al 14 de desembre de 2022

Objecte del programa:

Seleccionar, en règim de concurrència competitiva, els beneficiaris de les ajudes per a desenvolupar Programes de Formació d'Experts/as en transformació digital.

Oferir als joves (de fins a 35 anys) i prioritàriament als aturats i les dones, els coneixements i habilitats necessàries per a la seua incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant el full de ruta de la Digitalització de la Pime i disminuint la bretxa digital.

També podran accedir els joves que treballen en pimes d'entre 10-249 empleats, oferint-los la preparació com a agents de la transformació digital de la seua empresa

El seu àmbit d'aplicació és nacional, encara que, en cada convocatòria es podrà particularitzar l'àmbit geogràfic de la subvenció.

Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció de qualsevol altra mena d'ajudes ingressos o adquisició de recursos per al mateix fi.

Quantia de les ajudes:

Import fix de 2.600 € per alumne que finalitze el programa.
260 € per alumne incorporat al mercat laboral (en els 4 mesos següents a la finalització del programa).

 

Beneficiaris i els seus requisits:

Entitats de formació sempre que estiguen vàlidament constituïdes des de, almenys tres anys abans de la data de publicació en el «BOE» de l'extracte de la convocatòria corresponent (15-11-2022) i que:

  • Compten amb almenys un establiment o sucursal a Espanya en el moment de la sol·licitud.
  • Estiguen acreditades (nacional o internacionalment) per a impartir almenys un títol de grau o postgrau, o és entitat que imparteix cicles formatius de grau superior en l'àmbit de la Formació Professional.
  • Compten amb experiència d'almenys 2 anys en formació a joves en l'àmbit de la transformació digital.
  • Disposen de recursos econòmics i materials suficients per a executar l'ajuda. Entenent com a tals, disposar d'un volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, per un import d'almenys el 50 % de l'import de l'ajuda total sol·licitada.
  • Disposen de recursos humans suficients per a executar l'ajuda sol·licitada, conforme a cada convocatòria. Entenent com a tals disposar, en el moment de presentació de la sol·licitud, almenys l'equivalent a tres persones a temps complet amb relació laboral amb l'entitat. S'hauran de comprometre, així mateix, a mantindre aquests recursos al llarg del període de desenvolupament de les activitats objecte de la subvenció.
  • Complisquen amb els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Podran tindre la condició de beneficiari les agrupacions de persones jurídiques que puguen dur a terme activitats de formació en cooperació. L'agrupació ha d'estar formalitzada documentalment mitjançant un conveni o acord en el qual s'establisquen els drets i obligacions dels participants, entre altres aspectes. Tant en la sol·licitud com en la resolució figuraran els compromisos assumits per cada membre. Seran responsables solidaris.

 

Criteris de valoració de les propostes: 

Els criteris de valoració de propostes i la seua ponderació és la següent: (Puntuació màxima 100 punts)

a) En relació amb l'entitat formadora:

1º. Experiència en formació similar a joves en transformació digital: max. 20 punts.
1.a) Experiència formativa a joves en Transformació digital: Fins a 15 punts.
100 a 500 joves formats en els 5 últims anys: 5 punts.
De 501 - 1000 joves formats en els 5 últims anys: 10 punts.
De 1000 - 1500 joves formats en els 5 últims anys: 15 punts.
Més de 1000 joves formats en els 5 últims anys: 20 punts.
1.b) Experiència en formació en línia síncrona i massiva (MOOCs): Fins a 5 punts.
500 en modalitat síncrona, en els 5 últims anys: 2,5 punts.
3 programes en format MOOC, en els últims 5 anys: 2,5 punts.

2º. Capacitat i estructura pròpia disponible per a la realització de les activitats (personal, instal·lacions, mitjans i col·laboracions): max. 45 punts.
2.a) Disposar d'una plataforma d'ocupació activa: Fins a 4 punts.
2.b) Percentatge de dones docents en el claustre: Fins a 6 punts.
Entre 15% i 25% dones: 1 punt..
Entre 26% i 50% dones: 3 punt.
Més de 50% dones: 6 punt.
2.c) Entitat amb certificació de qualitat: 4 punts.
2.c) Entitat amb certificació qualitat: Fins a 4 punts. (ISO 9001: 2 punts. /// ISO 14001: 2 punts).
2.d) Capil·laritat geogràfica, per a cada Comú. autònoma: Fins a 18 punts. (2 punts per cada localitat).
2.e) Eines de monitoratge d'objectius i resultats: Fins a 8 punts.
Seguiment d'indicadors: 4 punts. /// Avanç resultats: 4 punts.
2.f) Relació acreditada amb el teixit empresarial: 5 punts.

3º. Metodologia i actuacions proposades en el programa: *max. 40 punts.
3.a) Millores en la formació: fins a 12 punts.
Incorporació de visites a empreses: fins a 4 punts.
Eines i metodologies innovadores: fins a 4 punts.
Incorporació de altres millores que aporten valor: fins a 4 punts.
3.b) Incorporació de reptes en la metodologia: fins a 10 punts.
3.c) Incorporació d'accions que faciliten la incorporació posterior al mercat laboral: fins a 12 punts.

3.d) Pla de promoció i captació d'alumnes: fins a 5 punts.
Programes per a grups del mateix sector: fins a 7 punts.

El llindar d'admissió de projectes és de 40 punts, per davall d'aquesta puntuació no s'admetran propostes.

A l'efecte de la valoració tècnica, no s'admetran modificacions en els programes presentats una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

En la Comunitat Valenciana se seleccionarà un total de 5 empreses de formació.

L'import màxim subvencionable d'una entitat formadora seria de 9.959.560 euros.

El beneficiari podrà sol·licitar, en el termini de dos mesos des de la data de resolució, el 20% de bestreta de l'import de subvenció assignat.

 

Obligacions dels beneficiaris:

Garantir que els destinataris de les activitats siguen exclusivament el perfil de persona.
Garantir el control d'assistència a les activitats.
Garantir que només s'atorgarà el títol d'aprofitament quan el participant haja assistit almenys al 75 % del total de les hores i haja obtingut la qualificació d'apte en el projecte, segons exigències fixades en l'Annex I.
Garantir que els alumnes formalitzen la seua relació mitjançant la subscripció del condicionat pertinent.

A més:

Participar en les reunions inicials de coordinació (amb EOI – SEDIA).
Crear, en la seua pàgina web, una *landing específica del programa o similar.
Facilitar a la EOI les dades de cada edició de programa que es planifique (localitat, dates, modalitat d'impartició previstes i places oferides).
A l'inici de cada programa, informar del detall d'accions realitzades i participació.
Impartir el programa de formació segons les indicacions establides per EOI.
Avaluar el grau de satisfacció dels participants, garantint la confidencialitat i la representativitat.
Aportar la documentació justificativa i dades requerides segons MRR del PRTR.

En relació als terminis execució de les activitats:

Haver format menys a un 20 % dels participants totals en el primer any, a comptar des de la data de resolució de concessió.
Finalitzar les activitats objecte de subvenció abans de dos anys des de la data de resolució. (Es pot ampliar, de forma justificada i prèvia autorització, com a màxim, fins al 31 desembre 2025.

 

No podran ser beneficiaris:

Les entitats en situació de crisi, segons es defineix en les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisis.

Les entitats que tinguen deutes amb alguna de les Administracions, o que estiguen subjectes a algun altre cas d'incompatibilitat amb la possibilitat de rebre alguna ajuda pública en l'àmbit del mercat comú.

 

Característiques del programa formatiu:

OBJECTIUS:
Oferir als participants, els coneixements i habilitats necessàries per a la seua incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant el full de ruta de la Digitalització de la Pime.
Dotar al teixit empresarial de talent amb la capacitat d'implementar actuacions concretes i específiques sota el Pla d'Acció.
Disminuir la bretxa digital per qüestions de gènere.

DURACIÓ: 375 hores de treball estimat, equivalents a 15 *ECTs. D'elles,
140 hores. de classe grupals (al llarg de 4-6 mesos).
10 hores. de *mentorización individual o grupal, per al desenvolupament del Pla de transformació digital de la seua empresa.

FORMAT: En modalitat presencial – presencial virtual.

De manera prèvia o durant el programa, els assistents faran un *MOOC de 0,4 *ETCs, de la *EOI.

CONTINGUT: Annex 1 de la convocatòria, seguint l'estructura “*Sillabus” de la *EOI

TIPOLOGIA D'ACCIONS: 2 tipus
Classes en grup.
Mentorització per al desenvolupament d'un projecte tècnic d'implantació de canvi i transformació digital en una empresa tipus. Amb fins a 4 participants.
Opcionalment: es poden realitzar tallers i accions amb contingut complementari.

SELECCIÓ DELS ALUMNES:
S'hauran de preinscriure i l'empresa emplenar el test de maduresa digital.
Es realitzarà convocatòria pública que serà difosa almenys en la Web de l'entitat formadora i de la Fundació EOI.
Es promourà la participació de les dones.
Les entitats beneficiàries realitzaran la selecció d'alumnes atesos els criteris establits en la convocatòria (art. 41).

ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE L'ALUMNAT:

L'alumnat haurà d'assistir al 100% de les hores lectives del programa, encara que es contemplen un marge d'un 25% de possibles faltes justificades.

Es permet la substitució d'alumnes que abandonen el programa de formació quan es produïsca abans d'haver realitzat el 10% de les hores de formació i s'haja establit un procediment de recuperació de matèries per a l'alumne recentment incorporat.

 

Subcontractació de les activitats:

L'execució de les accions formatives serà realitzada directament per l'entitat beneficiària, sense que puga subcontractar-la amb tercers.

A aquest efecte, la contractació del personal docent per a la impartició de la formació subvencionada per part del beneficiari no es considerarà subcontractació.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97