Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Ajudes per a projectes estratègics en cooperació

Propera obertura
Del 16/05/2024 al 05/06/2024

Innovació I+D
Terminis

TERMINI: Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

OBJECTE:

Donar suport al desenvolupament de grans projectes d'I+D+i en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, com a via per al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d'interés comú.

Els projectes sol·licitats hauran d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies:

 • Investigació industrial
 • Desenvolupament experimental
 • Innovació en matèria de processos i organització

 

BENEFICIARIS:

Empreses, universitats públiques i privades integrades en RUVID. Centres tecnològics, organismes públics d'investigació, instituts d'investigació sanitària i entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

 

La cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord firmat entre les parts, desenvolupant així un projecte conjunt. Estarà constituït per un mínim de dos entitats no vinculades entre si.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 

 • Despeses de personal, incloent-hi salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.
 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.
 • Despeses de servicis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

 

En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.

 

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada entitat participant i per anualitat, sempre que este cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud de l'ajuda.

 

Donades les característiques de cooperació dels projectes, en els quals cada participant posa al servici del mateix les seues capacitats i recursos, no s'admetrà com a elegible a l'efecte de subvenció la facturació de servicis entre els propis integrants del consorci.

 

En cas que les entitats beneficiàries siguen empreses, no es consideren elegibles les despeses associades a activitats de difusió, promoció o comercialització dels resultats del projecte.

 

QUANTIA:

 • Gran empresa: 50 o 65% en investigació industrial; 25 o 40% en desenvolupament experimental; 15% en innovació en organització i processos.
 • Mitjana empresa: 60 o 75% en investigació industrial; 35 o 50 en desenvolupament experimental; 50% en innovació en en organització i processos.
 • Petita empresa: 70 o 80% en investigació industrial; 45 o 60 en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització i processos.

 

TERMINI: Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

 

Més informació i tramitació

 

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97