Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes per a projectes de digitalització de “última milla” en empreses del sector turístic

Propera obertura
Del 14/01/2024 al 13/03/2024

Transformació digital
Terminis

Termini: Del 14 de gener al 13 de març

Objectiu:

Intensificar la digitalització de les empreses del sector turístic mitjançant la implantació de projectes tecnològics singulars i transformadors.

Beneficiaris:

A) Les empreses del sector turístic directament o indirectament sempre que estiguen vàlidament constituïdes i tinguen personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exercisquen una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica i del seu finançament i que entre els seus fins i activitats recullen la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels següents codis de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE):
◦ 493 Un altre transport terrestre de passatgers.
◦ 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
◦ 4932 Transport per taxi.
◦ 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers *NCOP.
◦ 501 Transport marítim de passatgers.
◦ 5010 Transport marítim de passatgers.
◦ 503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
◦ 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
◦ 511 Transport aeri de passatgers.
◦ 5110 Transport aeri de passatgers.
◦ 5221 Activitats annexes al transport terrestre.
◦ 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
◦ 5223 Activitats annexes al transport aeri.
◦ 551 Hotels i allotjaments similars.
◦ 5510 Hotels i allotjaments similars.
◦ 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
◦ 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
◦ 553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
◦ 559 Altres allotjaments.
◦ 5590 Altres allotjaments.
◦ 56 Serveis de menjars i begudes.
◦ 561 Restaurants i llocs de menjars.
◦ 5610 Restaurants i llocs de menjars.
◦ 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
◦ 5629 Altres serveis de menjars.
◦ 7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
◦ 7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius.
◦ 7911 Activitats de les agències de viatges.
◦ 7912 Activitats dels operadors turístics.
◦ 799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
◦ 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
◦ 8230 Organització de convencions i fires de mostres.
◦ 855 Una altra educació.
◦ 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
◦ 9004 Gestió de sales d'espectacles.
◦ 9102 Activitats de museus.
◦ 9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
◦ 9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
◦ 9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
◦ 9329 Activitats recreatives i entreteniment.
◦ 931 Activitats esportives
◦ 591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
◦ 592 Activitats de gravació de so i edició musical.
◦ 7734 Lloguer de mitjans de navegació.
◦ 7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.

B) Empreses l'activitat de les quals els permeta constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l'àmbit turístic.

C) Podran ser beneficiàries en els termes que establisquen les corresponents convocatòries i sempre que complisquen amb els requisits exigits, les Agrupacions, associacions sense ànim de lucre, les federacions i confederacions legalment constituïdes que acrediten que no realitzen cap activitat econòmica i donades d'alta en el Registre Corresponent d'Associacions i l'objecte social de les quals i activitat s'enquadre dins dels codis CNAE a dalt ressenyats.

Línies d'actuació:
Línia 1:
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes que incorporaran tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mig/baix. Projectes de desenvolupament amb caràcter aplicat, molt pròxims al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 6-8), amb risc tecnològic mig/baix, que permeten millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament en l'àmbit de la internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les següents categories: gestió de les empreses en la seua relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el seu posicionament de marca o el desenvolupament d'espais de dades per a casos d'ús de turisme (veure annex XIII).
El pressupost mínim del projecte serà de 300.000 euros i el pressupost màxim serà de 3.000.000 euros.
Intensitat màxima de l'ajuda:
◦ Gran Empresa 15% del pressupost finançable
◦ PIME: 50% del pressupost finançable
◦ Associació: 70% del pressupost finançable
Agrupació formada per mínim 5 empreses, de les quals una d'elles pot ser tecnològica i la resta han de ser considerades Pimes turístiques segons els CNAES establits en la OB. A més, les agrupacions poden incloure a associacions d'índole turística entre els seus membres.

Línia 2:
Els projectes presentats en la modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament en mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permeten millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i adopció de tecnologies existents en l'àmbit de la internet de les coses, 5G, *big data i ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu.
La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les següents categories: gestió de les empreses en la seua relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el seu posicionament de marca o el desenvolupament d'espais de dades per a casos d'ús de turisme (veure annex XIII).
El pressupost mínim del projecte serà de 200.000 euros i el pressupost màxim serà de 750.000 euros.
Intensitat màxima de l'ajuda:
◦ Gran Empresa 15% del pressupost finançable
◦ PIME: 50% del pressupost finançable
◦ Associació: 70% del pressupost finançable
Agrupació formada per mínim 5 empreses, de les quals una d'elles pot ser tecnològica i la resta han de ser considerades Pimes turística segons els CNAES establits en la OB. A més, les agrupacions poden incloure a associacions d'índole turística entre els seus membres

Línia 3:
Projectes d'implantació i adopció per part d'empreses PIMES de tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix o en general de processos de digitalització de les seues activitats.
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran d'estar vinculats a: Tecnologies vinculades a la sensorització (beacons, NFC, tòtems i altres elements similars), Tecnologies vinculades a la seguretat de visitants (geolocalització, eficiència energètica i similars), Tecnologies relacionades de la demanda turística (sistemes d'intel·ligència, business intelligence i big data; apps de destí; targetes electròniques de fidelització de turistes, sistemes de traducció multilingües, adaptació accessible de continguts), Tecnologies, equipaments i infraestructures vinculades a la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos, (gestió intel·ligent de l'enllumenat públic, reg, mobilitat, transport, aparcament, residus i eficiència energètica; sistemes de control de trànsit en àrees turístiques i de transport públic d'interés turístic; sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics i similars) i Tecnologies i equipaments i infraestructura vinculada a la gestió , (plataformes de gestió intel·ligent; sistemes d'interconnexió i similars) i el desenvolupament d'espais de dades per a casos d'ús de turisme(veure annex XIII).
El pressupost mínim serà de 20.000 euros i el màxim no podrà excedir l'import establit en el Reglament 1407/2013 i futures modificacions d'aquest.

Intensitat màxima de l'ajuda: 100% del pressupost finançable que no podrà excedir l'import màxim establit en el Reglament 1407/2013 i futures modificacions d'aquest.

Termini: Del 14 de gener al 13 de març

Enllaç a la convocatòria:
Tràmits i models de sol·licitud:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97