Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes per a la promoció del talent: incorporació d’investigadors I tecnòlegs per a projectes d’innovació en empreses

Propera obertura
Del 16/05/2024 al 05/06/2024

Innovació I+D
Terminis

Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

OBJECTE:

Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses per a desenvolupar projectes d'I+D+i o realitzen la implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia en empreses, o bé desenvolupen projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores. Promoure la formació de doctorands i doctorandes en les empreses, propiciant l'adquisició per part d'aquells i aquelles de les habilitats necessàries per a desenvolupar projectes d'I+D en entorns empresarials i així incrementar el grau de tecnificació i capacitat innovadora de les plantilles de les empreses.

 

BENEFICIARIS:

 • Per a la línia d'incorporació de persones investigadores i tecnòlogues:
  • Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F, divisions 10 a 43, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
  • Empreses de servicis intensius en coneixement
 • Per a la línia de formació de doctorands i doctorandes en les empreses:
  • Empreses industrials o de servicis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'I+D+i desenvolupat per l'empresa.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 

Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent-hi el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (titulat universitari) o 3.500 euros (titulat FP) (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 14.000 euros.
 • Despeses ocasionades per la participació del personal investigador o tècnic contractat en accions formatives directament relacionades amb la seua activitat d'I+D o de gestió de la innovació en l'empresa, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en este concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, sempre que s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda. Cost màxim subvencionable: 1.400 euros.

 

Doctorands/as empresarials

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent-hi el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim anual subvencionable de 14.000 euros.
 • Despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat, amb un topall de 1.000 euros, així com les despeses ocasionades per la participació del doctorand o doctoranda en accions formatives directament relacionades amb el projecte d'I+D+i, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim per ajuda en este concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • La despesa de matrícula no podrà excedir de les quanties màximes dels preus públics per la prestació de servicis acadèmics universitaris establides pel corresponent decret del Consell en què s'establixen les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris del curs de què es tracte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, sempre que este cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda. Cost total subvencionable: 1.400 euros.

 

QUANTIA: 

Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30% per a grans empreses. Sense superar estos límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.

Doctorands/as empresarials

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30% per a grans empreses. Sense superar estos límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.

 

TERMINI: Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

 

Més informació i tramitació

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97