Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Ajudes per a la consolidació de cadena de valor empresarial

Propera obertura
Del 16/05/2024 al 05/06/2024

Innovació I+D
Terminis

Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

OBJECTE:

Donar suport al desenvolupament de projectes d'I+D+i que suposen aplicació de novetat en els productes o processos, o bé en els sistemes d'organització dels sol·licitants, de manera que incidisquen o provoquen efecte en altres empreses de la cadena de valor, bé perquè provoca que incorporen al seu torn innovació en els seus productes, milloren els seus sistemes organitzatius, o incrementen la seua activitat econòmica en general. Així mateix, es pretén donar suport a aquells projectes que potencien el desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament industrial i econòmic.

Els projectes hauran de tindre necessàriament abast plurianual,  durant tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de 2026.

 

BENEFICIARIS:

Les empreses la seu social de les quals o centre de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana. Les entitats beneficiàries podran plantejar propostes de manera individual o en cooperació amb altres empreses.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES:

  • Despeses de personal, incloent-hi salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.
  • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.
  • Despeses de servicis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
  • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
  • En cas de PIME, quant a les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
  • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
  • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada entitat participant i anualitat, sempre que este cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud de l'ajuda.

 

QUANTIA:

  • Gran empresa: 50 o 65% en investigació industrial; 25 o 40% en desenvolupament experimental; 15% en innovació en organització o processos.
  • Mitjana empresa: 60 o 75% en investigació industrial; 35 o 50 en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització o processos.
  • Petita empresa: 70 o 80% en investigació industrial; 45 o 60 en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en organització o processos.

 

TERMINI: Del 16 de maig al 5 de juny de 2024

Més informació i tramitació

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97