Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes per a instal•lacions renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia.

Oberta
Del 03/11/2022 al 31/07/2024

Energia
Terminis

Des del 3 de novembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2024.

OBJECTE:

Impulsar les actuacions encaminades a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

BENEFICIARIS:

Podran acollir-se a estes ajudes les persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

 

QUANTIA:

L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas:

Ajuda base.

Per al Programa d'incentius 1, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 35 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables. La intensitat d'ajuda s'incrementarà en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses i en 5 punts percentuals si les ajudes van destinades a mitjanes empreses.

Per al Programa d'incentius 2, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables.

L'Ajuda Base pot complementar-se amb una Ajuda Addicional per repte demogràfic.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que es corresponen, respectivament amb els programes d'incentius que seguidament s'especifiquen:

  1. a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, servicis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
  2. b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

 

Enllaç a la convocatòria

Tràmits i models de sol•licitud

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97