Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

Ajudes manteniment treball autònom per dones

Oberta
Del 08/05/2024 al 02/09/2024

Emprenedoria
Terminis

Des del 8 de maig de 2024 fins al 2 de setembre de 2024, tenint en compte que, ha de presentar-se en el termini màxim de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 2 de setembre de 2024.

Objectiu:

Concedir subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

 

Requisits

Per a poder concedir la subvenció a les persones sol·licitants es requerirà:

a) Que la contractació s'haja efectuat a partir de l'1 de gener de 2024 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

b) La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s'inicia la relació laboral.

c) La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusiu, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

Quantia:

L'import de la subvenció ascendirà a:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros.
Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o a una dona.
Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

 

Beneficiàries: 

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció. Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.

 

Termini de sol·licitud:

Des del 8 de maig de 2024 fins al 2 de setembre de 2024, tenint en compte que, ha de presentar-se en el termini màxim de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 2 de setembre de 2024.

 

Enllaç a la convocatòria

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97