Oportunitats de finançament
per a empreses

Informació sobre:

Ajudes i finançament per a empreses

AJUDES DIGITALITZA CV

Propera obertura
Del 09/01/2024 al 22/02/2024

Innovació I+D
Terminis

TERMINI: Des del 09 de gener de 2024 fins al 22 de febrer de 2024.

OBJECTE:
Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEICs.

BENEFICIARIS:
Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009):
a) Seccions C, D, E i F: -Divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (Promoció immobiliària).
b) Secció H-Divisions 49 a 52.
c) Secció M-Divisió 72.
(Indústria, subministrament d'energia i aigua, gestió de residus, construcció, transport i emmagatzematge, activitats professionals de recerca i desenvolupament).

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT:

a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:
• Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAU, PDM, DFM i de suport remot de productes.
• Solucions de modelització i simulació.
b) Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, comerç electrònic(exclosos sistemes de Marketplace), així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions, és a dir, vinculats amb actuacions com les descrites en els apartats a, b o c anteriors, realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat.

QUANTIA:
-Subvenció calculada com un percentatge de fins a un 30% sobre els costos subvencionables del projecte, amb independència de la grandària d'empresa.
-La quantia de subvenció no podrà superar l'import de125.000 euros.
-L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

TERMINI: Des del 09 de gener de 2024 fins al 22 de febrer de 2024.

Més informació

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97