Oportunitats de finançament
per a empreses

Subvencions per a ciutadania i empreses

Convocatòries obertes

Ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital – Programa Agents del Canvi

Propera obertura
Del 25/04/2023 al 25/04/2024

Transformació digital
Terminis

NOVETAT (21/7/2023): S'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a que les empreses demanen el "bo Agents del Canvi" del 25/4/2023 al 25/4/2024.

Organisme promotor

Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) juntament amb l'Escola d'Organització Industrial (EOI).

MARC DEL PROGRAMA:

Aquest programa s'inclou en el marc estratègic nacional Generación D del Ministeri de Asumptes Econòmics i Transformació Digital. Aquest pla forma part del Plan Nacional de Capacitats Digitals, emmarcat dins del Pla de Recuperació i Resiliència del Govern d'Espanya i finançat per la Unió Europea a través de los fons Next Generation EU, i inclou un programa de contractació per a pimes:

  • Programa GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a pimes que contribuisquen a la transformació digital a traves de la contractació d'Agents del Canvi. (TERMINI OBERT).

Així com 3 subprogrames formatius:

  • Programa 1) GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a persones en situació de desocupació (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).
  • Programa 2) GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a persones que treballen en pimes (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).
  • Programa 3) GENERACIÓ DIGITAL PIMES per a persones d'equips directius de pimes (EN FASE DE PREINSCRIPCIÓ).

OBJECTIU DEL PROGRAMA  GENERACIÓ DIGITAL AGENTS DEL CANVI per a pimes que contribuisquen a la transformació digital a traves de la contractació d'Agents del Canvi:
Subvencionar amb fins a 20.000 els costos salarials de contractació de professionals de la Transformació Digital, durant un màxim de 20 mesos consecutius, a comptar des de la formalització del contracte i sent l'import màxim mensual de 1.000€.

El contracte haurà de ser indefinit i a temps complet amb una durada d'almenys 36 mesos (RD-L 1/2023 de 10 de gener) amb límit per a executar el 31/12/2025.  La subvenció cobrirà com a màxim el 60% dels despeses salarials anuals corresponents al contracte - NOVETATS (21/07/2023).

El beneficiari rebrà el pagament de l'ajuda amb una periodicitat trimestral, fins al límit establit.

L'adjudicació de les ajudes es realitzarà per ordre de sol•licitud.

BENEFICIÀRIES: Pimes (d'entre 10 i 249 treballadors).

S'exclouen d'aquesta convocatòria: Persones físiques (siguen autònoms o empresaris individuals), comunitats de béns i microempreses.

De manera prèvia a la sol·licitud, el sol·licitant haurà de registrar-se en AceleraPyme i realitzar un senzill test d'autodiagnòstic de Maduresa Digital, a efectes estadístics, com succeeix amb altres convocatòries d'ajudes.

Les empreses beneficiàries obtindran un "Bo Agent del Canvi" i podran contractar una persona professional que ha de complir els requisits següents:

REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR:

 • Joves que es troben aturats, i
 • que s'hagen format prèviament com a agents del canvi i ostente el títol de "Generació Digital: Agents del canvi".
 • Per a poder accedir a aquesta formació i obtindre aqueixa titulació, han hagut de complir els següents requisits:
  • 1. Nivell d'estudis requerit (una de les 3 opcions):
   A. Amb titulo de Grau Universitari o cursant l'últim any de carrera.
   B. Amb títol d'FP Grau Superior.
   C. Amb certificat de professionalitat de nivell 3, títol de Batxillerat o d'FP grau mitjà sempre que es tinga una experiència laboral de mínim 2 anys en un lloc vinculat a competències digitals.
  • 2. Experiència professional requerida:
   Mínim de 6 mesos d'experiència professional prèvia incloent pràctiques (excepte per al cas indicat en el punt C del nivell d'estudis requerit).
  • Estar donada d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Adm. Tributària.Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tindre la consideració d'empresa en crisi.

Una vegada finalitzada la formació, les persones s'inclouran en el Directori Agents del Canvi que estarà accessible a través de la plataforma AceleraPyme.

Més informació web EOI.

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 • Les empreses hauran de tindre domicili fiscal en el territori espanyol.
 • Estar donada d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Adm. Tributària.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tindre la consideració d'empresa en crisi.
 • No superar el límit de minimis.
 • Aquests requisits han de complir-se a data de presentació de la sol·licitud.
 • No hauran de tindre vinculació laboral en els darrers 12 mesos des de la concessió de la convocatòria amb la persona contractada.

INCOMPATIBILITATS: Les ajudes són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que cobrisquen el mateix cost. Només es contempla una ajuda per beneficiari (en el cas d'enviar vàries sol·licituds només es considerarà la darrerament presentada).

Aquest programa s'emmarca en l'estratègia nacional Generación D del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Més informació

NORMATIVA:

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97