Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes a la rehabilitació energètica d’edificis i millora de l’eficiència energètica en habitatges: Bases reguladores i Convocatòria 2023

Propera obertura
Del 06/06/2023 al 28/12/2023

Energia
Terminis

Inici sol·licitud: 6-06-2023

Fi termini presentació: 28-12-2023

Organisme promotor

Vicepresidencia Segona, Conselleria d´Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica GVA

La convocatòria defineix les ajudes al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominantment residencial en les quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica, havent d'estar aquesta vinculada a les actuacions realitzades, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria en:
a) Edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges.
b) Unifamiliars aïllades o pertanyents a edificis plurifamiliars en règim de propietat horitzontal.

Considera diferents programes en funció de la naturalesa de les actuacions subvencionades:
a) Ajudes a nivell d'edifici (Programa 3).
b) Ajudes a nivell d'habitatge (Programa 4).
c) Ajudes a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5).

Dins de les ajudes a nivell d'edifici estan integrades les següents ajudes específiques:
a) Ajuda a la rehabilitació d'edifici (Codi: AFE-EDIF).
b) Ajuda complementària – per motius de vulnerabilitat (codi: AFE-EDIF-COMP-01).
c) Ajuda complementària per a la retirada, la manipulació, el transport i la gestió dels residus d'amiant (Codi: AFE-EDIF-COMP-02).
d) Ajuda complementària de la Generalitat per motius de vulnerabilitat (codi: AFE-EDIFCOMP-03).

La convocatòria exigeix que les actuacions dutes a terme obtinguen una millora acreditada d'energia primària no renovable, (un 30% mínim), i estableix 3 trams d'estalvi (de 30 á 45%, entre 45 i 60%, i més del 60%) en funció de la qual cosa la intensitat de l'ajuda s'incrementa.

En el cas d'habitatges també serveix la consecució d'una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

S'estableixen 2 figures, especialment dirigides a facilitar l'actuació en edificis:

  • Agent rehabilitador: persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que puga realitzar actuacions d'impuls, seguiment, gestió i percepció d'ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió de dret de cobrament o similars, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora d'edificis o habitatges, les persones usuàries dels quals puguen ser objecte de finançament a través de l'est programa. (Un exemple, encara que no l'únic, d'aquest perfil podria ser una empresa constructora).
  • Gestor de la rehabilitació: la persona física o jurídica o entitat pública o privada amb capacitat tècnica suficient per a realitzar funcions d'assessorament a les comunitats de propietaris o a la persona propietària única de l'edifici per a dur a terme l'actuació de rehabilitació, realitzant actuacions d'impuls, assessorament, seguiment, gestió, accés al finançament, elaboració de documentació, memòries o projectes tècnics o altres funcions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora d'edificis o habitatges, que puguen ser objecte de finançament. (Un exemple, encara que no l'únic, d'aquest perfil podria ser un arquitecte, o un administrador de finques amb coneixements o equip extern d'assessorament suficients)

Les ajudes s'atorguen per ordre d'arribada de les sol·licituds després de verificar el compliment dels requisits exigits, i fins a acabar el pressupost consignat dins del termini habilitat.  Es preveu que la dotació econòmica consignada puga ser ampliable.

Beneficiaris

Propietaris o usufructuaris, tant si són persones físiques com a jurídiques, privats o públics. (Particulars, comunitats de propietaris, entre altres.)

Actuacions subvencionables

El cost de les obres, la gestió inherent al desenvolupament de l'actuació i les despeses associades, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, memòries, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars.

L'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

L'oficina municipal encarregada de la informació específica d'aquesta convocatòria, a Gandia: Oficina Xaloc - Gandia 

Més informació

Bases reguladores i convocatòria per a 2023: DOGV 25/04/2023

Extracte amb la publicació dels terminis de la convocatòria convocatoria per 2023: DOGV 25/04/2023

Més informació

Oficina encarregada de la informació específica d'aquesta convocatoria en Gandia: Oficina Xaloc - Gandia (Plaça del Tirant s/n. Atenció al públic, de 9:00 a 14:00 h i dilluns de 16:00 a 18:00, sol·licitar cita previa, mail: habitatge@gandia.org, Tel 962 95 96 88)

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97