L’Ajuntament de Gandia inicia el procés d’engegada del Taller d’Ocupació “Sendes Urbanes de Gandia III”, un programa de formació i ocupació cofinançada pel Servef i el Fons Social Europeu que suposarà la contractació de 36 persones durant 12 mesos, 30 de les contractacions van dirigides a persones aturades majors de 25 anys, i la resta per a l’equip directiu, docents i de suport.

Aquest projecte, permetrà crear una Xarxa de Sendes Urbanes, realçant les zones verdes i naturals que existeixen en el terme municipal de Gandia, potenciant el manteniment i respecte dels singulars ecosistemes existents i continuant amb la tasca duta a terme en els dos programes anteriors. Aquesta Xarxa es configura com un producte turístic alternatiu, de fàcil accés i dirigit tant a la ciutadania com als/les visitants de la ciutat.

Els/les participants del Taller d’ocupació rebran una formació en alternança amb el treball i la pràctica professional a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Les especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat són:

1. Infraestructura de jardins. (10 alumnes/as treballadors/as).

2. Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans. (10 alumnes/as treballadors/as).

3. Interpretació i Educació Mediambiental. (10 alumnes/as treballadors/as).

 

Persones destinatàries i requisits d’accés de candidats a alumnat /treballador (30 places):

Els participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació.

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Estar parades i inscrites en el SERVEF Ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
c) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

Requisits addicionals per especialitats formatives:

+ Infraestructura de jardins: Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

+ Treball d’obra en instal•lacions i manteniment en entorns urbans: Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

+ Interpretació i Educació Mediambiental: Els/les alumnes hauran de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3.
c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o ben haver superat els corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

 

Informació sobre el procés de Preinscripció i selecció de l’alumnat/ treballador:

El procés de selecció es realitza via oferta pública al Servef, i consta de dos fases o períodes:

 1.   Període de Preinscripció:

Les persones interessades podran pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació fins la data de 3 de novembre, segons el nivell d’accés requerit, en els serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Gandia, situats a Urbalab Gandia, C/ Fundació Vicent Ferrer, 6, en horari de 10.00 a 13.30h.

L’Ajuntament de Gandia remetrà, quan s’inicie el procediment de selecció, aquests llistats de pre-incrits/tes al Servef d’Ocupació. El Servef podrà fer ús d’aquests llistats per configurar la llista de candidats i realitzar la preselecció amb les seues bases de dades.

2.    Procés de selecció de l’alumnat/ treballador:

La selecció de l’alumnat/treballador serà precedida de la presentació, per part de l’Ajuntament de Gandia, d’una oferta formativa al Servef d’Ocupació de Gandia. El Servef d’Ocupació de Gandia configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.

Posteriorment,  s’aplicaran els criteris de selecció establerts en les bases del SERVEF (http://www.servef.gva.es/talleres-de-empleo ), i és procedirà a la baremació i entrevistes, per una comissió mixta, presidida per personal del Servei Territorial de Formació per a l’Ocupació.

Quan les especialitats previstes en el projecte exigisquen una formació específica prèvia de caràcter general o en alguna matèria específica, serà necessari que l’acrediten. L’alumnat haurà de complir els requisits i criteris d’accés establerts en el Reial Decret 34/2008 i l’Ordre ESS/1897/2013.

Amb caràcter general, tindran una puntuació addicional en la baremació les següents situacions:

– Les dones.

-Les persones amb minusvalidessa (amb certificat del grau de minusvalidessa).

        – Les persones en situació o risc d’exclusió social i dones víctimes de violència de génere (amb Informe de Serveis socials).

        – Les persones majors de 55 anys.

– Les persones amb baix nivell de qualificació (acreditació de la titulació).

– Les  persones en situació d’atur de llarga durada (Certificat del Servef d’Ocupació).

L’alumnat/treballador seleccionat, haurà de mantindre els requisits de selecció a la data de la seua incorporació al Taller d’Ocupació.

 

Informació sobre la contractació del Personal adscrit al projecte:

L’equip directiu, docent i suport del Taller d’Ocupació estarà format per:

1 Director/a.
1 Auxiliar Administratiu/va.
1 Professor/a de bàsica i recerca d’ocupació.
1 Professor/a de d’infraestructures de jardins
1 Professor/a d’obra.
1 Professor/a d’interpretació mediambiental.

El procés de selecció de l’equip directiu, docent i personal de suport és realitzarà via convocatòria publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gandia, i a través de la pàgina web www.gandia.org  , una vegada aprovades les bases i constituïda la comissió mixta de treball.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97