Les ajudes urgents per a persones treballadores en règim d’autònom, afectades pel COVID-19, han sigut aprovades pel Consell i publicades les seues bases en el DOCV del 4 d’abril.

L’objecte de les mateixes és compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.

Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:

  1. a) Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  2. b) Haver suspès l’activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.
  3. c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

La quantia de les ajudes ascendirà a 1.500 € per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 € per a la resta.

Les ajudes es podran sol·licitar únicament per tramitació telemàtica. En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica.

En cas de no disposar de signatura electrònica avançada, haurà d’acudir-se a la representació a través de persona que si dispose d’ella, acreditant la representació.

Seran subvencions de concessió directa i seguint el criteri de la presentació de la sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

Consulte les bases per a més informació.

Per més informació consulta el nostre Blog.

Comparteix:
Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97