Omet navegació

Autoavaluació

Autoavaluació

Qüestió

¿En quantes competències ens avalua el test?

Respostes

21 competències

19 competències

20 competències

Realimentació

Qüestió

¿En quants nivells?

Respostes

Inicial, Mitjà, Mitjà - alt, Alt

Bàsic, mitjà, avançat

Realimentació

Qüestió

¿És vàlid un test amb un nivell de sinceritat baix?

Respostes

Si

No

Realimentació